bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

ikonka

Kompetencje społeczne oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

Jakie wyzwania wiążą się z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego nabywania umiejętności społecznych? Jak prowadzić edukację obywatelską w ramach zajęć szkolnych? To tylko wybrane zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkanie w ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności. Więcej
MSZCZONOW ico

O funkcjonowaniu ZRK na seminarium dla interesariuszy

W dniach 6–7 czerwca w Mszczonowie odbyło się walne seminarium informacyjne dotyczące roli Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Bilans zjazdu? Ponad 100 uczestników, kilkanaście grup roboczych, dziesiątki pomysłów i niezliczone pokłady pozytywnej energii. Więcej
ikonka post 23 08

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Już 14 czerwca w Muzeum Historii Łodzi odbędzie się uroczysta gala XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że tegoroczną edycję imprezy patronatem objął Instytut Badań Edukacyjnych. Do zobaczenia w Łodzi! Więcej
oecd ico

Warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności

We wtorek 28 maja w warszawskim hotelu Arche odbyły się warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Zostały zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Więcej
 R8P7834 ico

Eksperci IBE na VPL Biennale w Berlinie

Na początku maja w Berlinie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji VPL Biennale. Na zorganizowanym z okazji Biennale spotkaniu Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji Iwona Gmaj, reprezentująca IBE, oraz Maciej Lasota, członek Grupy z ramienia MEN, zaprezentowali raport na temat rozwiązań walidacyjnych wdrażanych w Polsce. Więcej
ZRK ico

Kampania “Dni uczenia się dorosłych”

Na początku maja wystartowała kampania społeczna “Dni uczenia się dorosłych”, promująca rozwijanie nawyku ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności. Jako oficjalny partner wydarzenia w kampanię zaangażował się także Instytut Badań Edukacyjnych! Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

Tegroczni maturzyści w I klasie szkoły ponadgimnazjalnej byli na poziomie gimnazjalistów

Uczniowie I klas szkół ponadgimnazjalnych, czyli tegoroczni maturzyści, w 2012 r. mieli takie same umiejętności, jak ich rok młodsi koledzy z gimnazjum – wskazuje badanie towarzyszące badaniu PISA

 Polskie badanie PISA – oprócz części wspólnej dla wszystkich państw biorących udział w projekcie, to jest oprócz badania piętnastolatków – obejmuje również badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W 2012 r. w sumie badanie młodzieży z klas I ponadgimnazjalnych objęło 4637 uczniów ze 199 szkół.

Czytanie i interpretacja
Najlepsze wyniki w 2012 r. osiągnęli uczniowie klas I liceów ogólnokształcących. Wciąż najniższe wyniki w czytaniu i interpretacji mają uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, choć w 2012 r. zaobserwowano niewielką tendencję do poprawy. 

Tabela 1. Średnie wyniki z czytania w poszczególnych edycjach badania z podziałem na typy szkół.PISA 2006

PISA 2009

PISA 2012

wszyscy uczniowie

520

503

516

uczniowie szkół ogólnokształcących

581

565

570

uczniowie szkół średnich zawodowych

503

487

502

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych

389

392

409

Jak widać, najniższe wyniki średnie osiągnęli uczniowie biorący udział w badaniu w 2009 r. W następnej edycji badania wynik ten poprawił się, chociaż nie osiągnął pułapu z roku 2006.
Z zadaniami z zakresu czytania najlepiej radzą sobie uczniowie liceów ogólnokształcących. Wzrost wyniku w porównaniu z poprzednią edycją badania w tej grupie nie jest jednak znaczny. Różnice między wynikami uczniów tej grupy w porównaniu z innymi uczniami są duże i w każdej edycji wynoszą około 70 punktów (różnica między liceami ogólnokształcącymi i średnimi zawodowymi) oraz od 192 (w roku 2006) do 161 (w roku 2012) w przypadku liceów ogólnokształcących i zasadniczych szkół zawodowych.
Najciekawsze zestawienie dotyczy zasadniczych szkół zawodowych. Jakkolwiek w każdej edycji badania jest to grupa uczniów najgorzej radzących sobie z zadaniami i jej wynik mocno odstaje od dwóch pozostałych, to jednak wykazuje tendencję jednoznacznie wzrostową.

Wykres 1. Średnie wyniki z czytania w poszczególnych edycjach badania w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.
pisa krajowy wykres1

Wykres 2. Średnie wyniki z czytania w poszczególnych edycjach badania w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów typowych.
pisa krajowy wykres2

Największą różnicę w średnich wynikach zaobserwować można w edycji 2006 r. Starsi o rok koledzy lepiej poradzili sobie z zadaniami z zakresu czytania (12 punktów różnicy). W kolejnych edycjach, w latach 2009 i 2012, wyniki uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zrównały się. Różnicę widać natomiast na kolejnym wykresie, przedstawiającym wyniki uczniów typowych (czyli takich, którzy nie zostali nigdy na drugi rok, ani nie poszli wcześniej do szkoły). Jakkolwiek różnice między wynikami nie są duże, jednoznacznie widać, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych radzą sobie nieco lepiej.
Kolejnym ważnym aspektem analizy wyników jest rozkład wyników uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności.

Wykres 3. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w kolejnych edycjach badania – wszyscy uczniowie
pisa krajowy wykres3.

Jak widać, zmniejsza się liczba uczniów na najniższych poziomach, więcej jest tych ze średnimi wynikami, ale na poziomie 5 w 2012 r. nie ma ich tylu co w 2006 r. Warto jednak zaznaczyć, że wśród wszystkich uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych odsetek tych o najniższych kompetencjach nie przekroczył 15%, co oznacza realizację priorytetu edukacyjnego Unii Europejskiej na rok 2020.
Jak wyglądają zmiany w poziomach umiejętności w zależności od typu szkoły ponadgimnazjalnej?

Wykres 4. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasie liceum ogólnokształcącego w kolejnych edycjach badania.
pisa krajowy wykres4

Wykres 5. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasach średnich szkół zawodowych (technika i licea profilowane) w kolejnych edycjach badania.
pisa krajowy wykres5

Wykres 6. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasie zasadniczych szkół zawodowych w kolejnych edycjach badania.
pisa krajowy wykres6

Szkoły zasadnicze zawodowe to jedyna grupa szkół, w której można mówić o regularnym wzroście wyników między kolejnymi edycjami badania. Jak widać, wyniki te pozostają bardzo niskie w porównaniu z innymi typami szkół. Co więcej, wśród tych uczniów nadal obserwujemy znaczny odsetek osób o najniższych kompetencjach – powyżej 46% uczniów szkół zasadniczych nie osiągnęło pułapu 2 poziomu umiejętności. Jest to ważny sygnał dla systemu edukacji w Polsce.

Umiejętności matematyczne
W ciągu ostatnich 6 lat nie nastąpiły dające się zauważyć zmiany w poziomie umiejętności matematycznych uczniów klas I ponadgimnazjalnych. Brak różnicy pomiędzy objętymi badaniem 15-latkami z ostatniej klasy gimnazjum i ich starszymi kolegami z klasy I ponadgimnazjalnej pokazuje przyrost kompetencji w gimnazjach.
Jak kształtowały się wyniki uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych w kolejnych edycjach badania PISA?

Tabela 2. Średnie wyniki z matematyki i błędy standardowe pomiaru w poszczegól-nych edycjach badania z podziałem na typy szkół. PISA 2006

błąd pomiaru

PISA 2009

błąd pomiaru

PISA 2012

błąd pomiaru

wszyscy uczniowie

514

3,85

506

3,52

519

3,64

licea ogólnokształcące

566

7,15

559

5,39

571

5,54

średnie szkoły zawodowe

495

4,93

495

6,12

506

5,12

zasadnicze szkoły zawodowe

410

4,96

402

5,61

417

4,22

Jak widać poprawa wyników jest niewielka i na granicy błędu statystycznego. Z tego wniosek, że poziom kompetencji uczniów klas I nie zmienił się od 2003 r.

Wykres 7. Średnie wyniki z matematyki w poszczególnych edycjach badania z podziałem na typy szkół.
pisa krajowy wykres7

Na następnych wykresach można zaobserwować różnice wyników w kolejnych edycjach badania PISA w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wykres 8. Średnie wyniki z matematyki w poszczególnych edycjach badania w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych
pisa krajowy wykres8.

Warto zauważyć, że w 2012 roku uczniowie gimnazjum osiągnęli prawie taki sam wynik, jak ich starsi o rok koledzy z  I klasy szkoły ponadgimnazjalnej rozwiązujący dokładnie te same zadania. Można to zinterpretować tak, że przyrost umiejętności gimnazjalistów jest równoważny jednemu dodatkowemu rokowi nauki szkolnej. To jeszcze inaczej, bardziej obrazowo, pokazuje skalę zmiany, która dokonała się w gimnazjum w ostatnich trzech latach.
Na kolejnych trzech wykresach przedstawiono rozkład uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w kolejnych edycjach badania w poszczególnych typach szkół.

Wykres 9. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasie liceum ogólnokształcącego w kolejnych edycjach badania
pisa krajowy wykres9

Wśród uczniów liceów ogólnokształcących zmniejszył się odsetek uczniów na niskim, 2 poziomie umiejętności, a przybyło na wysokim, 5 poziomie. Ale z drugiej strony, osetek uczniów na poziomach 1 i 3 prawie nie zmienił się. Także odsetek uczniów najlepszych, o umiejętnościach na poziomie 6 jest nadal niższy niż był w roku 2006. Potwierdza to tezę sformułowaną na podstawie interpretacji średniego wyniku, że umiejętności uczniów I klas liceów ogólnokształ¬cących w zasadzie nie zmieniły się od 2006 roku.

Wykres 10. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasach średnich szkół zawodowych (technika i licea profilowane) w kolejnych edycjach badania
pisa krajowy wykres10

W średnich szkołach zawodowych rysuje się niewielka, stała tendencja wzrostowa – lekko ubywa uczniów na niskich poziomach umiejętności, a przybywa ich na wyższych poziomach. Przesunięcie to jest jednak na razie niewielkie – dla każdego z poziomów mieści się w granicach błędu statystycz¬nego i nie znajduje również odbicia w istotnej statystycznie zmianie średniego wyniku w tym typie szkół.

Wykres 11. Odsetek uczniów na poszczególnych poziomach umiejętności w I klasie zasadniczych szkół zawodowych w kolejnych edycjach badania
pisa krajowy wykres11

W zasadniczych szkołach zawodowych nie obserwujemy konsekwentnych zmian i przesunięć między poziomami umiejętności – odsetki uczniów na poszczególnych poziomach, po pewnym wahnięciu w 2009 roku, wróciły do podobnych wysokości jak w 2006 roku.

Rozumowanie w naukach przyrodniczych
W latach 2006-2012 nie zaobserwowano zasadniczych zmian w wynikach w rozumowaniu naukowym uczniów  I klas ponadgimnazjalnych, zarówno jeśli chodzi o wynik średni, jak i rozkład poziomów umiejętności. W 2012 r. uczniowie gimnazjum osiągnęli podobny wynik (526 p.) jak ich starsi o rok koledzy (524 p.).
Porównując wyniki z kolejnych edycji badania PISA w latach 2006-2012, można zaobserwować,  że w ostatnim badaniu uczniowie gimnazjum osiągnęli podobny wynik jak ich starsi o rok koledzy. Wszyscy badani w latach 2006-2012 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych byli kształceni według tej samej podstawy programowej, natomiast gimnazjalistów badanych w 2012 r. objęła już reforma podstawy.

Tabela 3. Średnie wyniki uczniów  I klas szkół ponadgimnazjalnych z pomiaru umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych w badaniach z lat 2006, 2009 i 2012 z podziałem na typy szkół. W nawiasie podano błąd pomiaru

Próba

Badanie PISA

2006

2009

2012

wszyscy uczniowie

516 (± 3,37)

515 (± 3,51)

524 (± 3,28)

licea ogólnokształcące               

572 (± 6,10)

567 (± 5,31)

574 (± 4,45)

średnie szkoły zawodowe

496 (± 4,24)

505 (± 5,39)

507 (± 4,88)

zasadnicze szkoły zawodowe

410 (± 4,71)

413 (± 7,43)

430 (± 6,09)

Porównując wyniki gimnazjalistów oraz uczniów  I klas szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2012, warto zauważyć, że w ostatnim badaniu uczniowie gimnazjum osiągnęli podobny wynik jak ich starsi o rok koledzy.

Wykres 12. Porównanie dynamiki zmian wyników gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2012 w zakresie pomiaru umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych
pisa krajowy wykres12

Różnice pomiędzy poziomami umiejętności uczniów przedstawia wykres 8. Naprawdę istotna statystycznie zmiana dotyczy spadku od 2009 r. liczby uczniów, którzy nie osiągnęli nawet poziomu 1. 

Wykres 13. Odsetki uczniów  I klas szkół ponadgimnazjalnych na poszczególnych poziomach umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych w Polsce w latach 2006, 2009 i 2012
pisa krajowy wykres13

Porównując wyniki gimnazjalistów oraz uczniów  I klas szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2012, warto zauważyć, że w ostatnim badaniu uczniowie gimnazjum osiągnęli podobny wynik jak ich starsi o rok koledzy.

Wykres 12. Porównanie dynamiki zmian wyników gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2006-2012 w zakresie pomiaru umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych

logo srodekMIiRmnisw logotyp
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018