bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

ikonka

Kompetencje społeczne oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży

Jakie wyzwania wiążą się z przygotowaniem dzieci i młodzieży do świadomego nabywania umiejętności społecznych? Jak prowadzić edukację obywatelską w ramach zajęć szkolnych? To tylko wybrane zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkanie w ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności. Więcej
MSZCZONOW ico

O funkcjonowaniu ZRK na seminarium dla interesariuszy

W dniach 6–7 czerwca w Mszczonowie odbyło się walne seminarium informacyjne dotyczące roli Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Bilans zjazdu? Ponad 100 uczestników, kilkanaście grup roboczych, dziesiątki pomysłów i niezliczone pokłady pozytywnej energii. Więcej
ikonka post 23 08

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2018/2019

Już 14 czerwca w Muzeum Historii Łodzi odbędzie się uroczysta gala XXXIII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Z przyjemnością zawiadamiamy, że tegoroczną edycję imprezy patronatem objął Instytut Badań Edukacyjnych. Do zobaczenia w Łodzi! Więcej
oecd ico

Warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności

We wtorek 28 maja w warszawskim hotelu Arche odbyły się warsztaty dla interesariuszy Zintegrowanej Strategii Umiejętności (ZSU). Zostały zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Więcej
 R8P7834 ico

Eksperci IBE na VPL Biennale w Berlinie

Na początku maja w Berlinie odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji VPL Biennale. Na zorganizowanym z okazji Biennale spotkaniu Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji Iwona Gmaj, reprezentująca IBE, oraz Maciej Lasota, członek Grupy z ramienia MEN, zaprezentowali raport na temat rozwiązań walidacyjnych wdrażanych w Polsce. Więcej
ZRK ico

Kampania “Dni uczenia się dorosłych”

Na początku maja wystartowała kampania społeczna “Dni uczenia się dorosłych”, promująca rozwijanie nawyku ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności. Jako oficjalny partner wydarzenia w kampanię zaangażował się także Instytut Badań Edukacyjnych! Więcej
wyniki badanKdKpracownia testow new

POLECAMY


 

  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Więcej  
  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

Ile kosztuje wykształcenie ucznia?

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął cykl konferencji, podczas których prezentowane są pierwsze wyniki badania BECKER. Konferencje odbędą się w dziewięciu powiatach biorących udział w  badaniu.

Eksperci IBE przedstawiają wstępne wnioski z badania BECKER. To pierwsze tak kompleksowe badanie poświęcone prywatnym i publicznym nakładom na edukację i ich uwarunkowaniom. Jego celem było oszacowanie kosztów kształcenia na wszystkich szczeblach edukacji, ze szczególnym naciskiem położonym na zbadanie wydatków ponoszonych przez rodziców.

Badanie przeprowadzono na terenie czterech miast: Poznania, Siemianowic Śląskich, Świnoujścia, Tarnobrzegu oraz pięciu powiatów ziemskich: pruszkowskiego, głogowskiego, giżyckiego, sępoleńskiego, sokólskiego.
W tych miejscach odbędą się konferencje z udziałem ekspertów IBE. Pierwsza z nich już dziś (15 września) w Pruszkowie.

Harmonogram kolejnych:
Sokółka: 17 września
Giżycko: 19 września
Świnoujście: 22 września
Poznań: 26 września
Głogów: 29 września
Siemianowice Śląskie: 1 października
Tarnobrzeg: 3 października
Sępólno Krajeńskie: 6 października

Co wynika z badania BECKER?
Z rozmów przeprowadzonych ze 114 dyrektorami szkół na temat współpracy z samorządami wynika, że samorządy oczekują od nich pozyskiwania sponsorów, unikania nadwyżek i niezalegania z płatnościami. Jest też oczekiwanie, by dyrektorzy dbali o wizerunek i prestiż placówek.
Tymczasem zdaniem dyrektorów proces przyznawania środków na poszczególne placówki z rezerwy budżetowej nie jest przejrzysty. Twierdzą, że w tym procesie liczą się względy nieformalne, a pieniądze przydzielane są uznaniowo. Wpływa to na niezdrową konkurencję między placówkami, ponieważ szkoły nie mają jednakowych szans na pozyskanie środków z budżetu.

Perspektywa nauczycieli
W opiniach nauczycieli system wynagrodzeń jest zbyt słabo powiązany z nakładem pracy, a także, co ważne, z jej efektami. Krytycznie oceniają system motywacyjny i wynagrodzeń, który nie przekłada się na poczucie docenienia w pracy oraz zaangażowania się w wykonywanie zadań i obowiązków. Pracy nie ułatwia im także rozbudowana biurokracja.
Nauczyciele zaznaczają też, że tak samo ważne jak wynagrodzenie za pracę jest dla nich docenienie ich wysiłków przez dyrektora, a przede wszystkim przez uczniów i ich rodziców.

Perspektywa rodziny
Jak wynika z przeprowdzonych wywiadów rodzinnych, decyzje związane z edukacją podejmuje się wspólnie i niemal na każdym etapie (z wyjątkiem szkoły podstawowej) liczy się opinia dziecka. Jest ona równie ważna, jak zdanie dorosłych.

Wydatki edukacyjne to duże obciążenie dla rodzinnych budżetów. Rodzice są w stanie pokryć najważniejsze wydatki związane z edukacją – zakup wyprawki, opłaty za ubezpieczenia szkolne, bilety w przypadku konieczności dojazdów (z wyjątkiem niektórych rodzin o niższych dochodach, często wielodzietnych, zwłaszcza z obszarów wiejskich).
Natomiast w przypadku płatnych zajęć dodatkowych czy wsyłania dziecka na kolonie decyzje podejmowane są bardzo starannie, nawet w rodzinach lepiej sytuowanych.

Jeśli chodzi o deklarowane aspiracje edukacyjne badanych, to okazały się one dość wysokie. Wybór ścieżki edukacyjnej dla dziecka różnił się głównie w zależności od wykształcenia rodziców i sytuacji materialnej rodziny.
Pożądane jest wykształcenie wyższe, średnie jest często traktowane jako niezbędne minimum, by zwiększyć szansę na podjęcie pracy. Przy czym rodzice z niższym wykształceniem preferowali szkolnictwo zawodowe, które sprzyja osiągnięciu niezależności finansowej i szybkiemu usamodzielnienieniu się.

Na etapie edukacji ponadgimnazjalnej ujawnia się duże zróżnicowanie kosztów między szkołą
zawodową a ogólną, a szczególnie średnią zawodową (np. szkoły mundurowe, architektoniczne). Dla mieszkających na peryferiach miast, na wsiach, dodatkowym problemem staje się dojazd do miejsca praktyk. Zdarza się nawet, że decyduje to o podjęciu edukacji w konkretnej placówce.

Wnioski z badania BECKER zostaną opublikowane w mini raportach dotyczących poszczególnych miast i powiatów.
12 grudnia 2014 r. w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca całe badanie BECKER.

Pobierz informację (PDF)

Więcej o badaniu BECKER

logo srodekMIiRmnisw logotyp
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018