bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

ksztalcenie zawodowe ico

Poznaliśmy prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

28 marca opublikowano obwieszczenie ministra edukacji narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Więcej
ikonka post 23 08

IBE partnerem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej “Talenty”

Już 6 kwietnia w Lublinie odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pod tytułem “Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”. Jednym z partnerów wydarzenia jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
ico

Debata publiczna o ZSK rozpoczęta!

W środę 27 marca odbyła się konferencja “ZSK - most łączący edukację i rynek pracy”, która zainaugurowała debatę publiczną na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W konferencji wzięło udział blisko 200 osób, a niemal 450 osób śledziło debatę podczas transmisji on-line. Więcej
ZSK ico 01

III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej

Zapraszamy na III Śląsko-Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej, które odbędzie się 2 kwietnia w Sosnowcu. Tegoroczna edycja Forum odbywa się pod honorowym patronatem Instytutu Badań Edukacyjnych. Więcej
logo1

Path2Integrity: wypełnij ankietę i wspieraj kulturę rzetelności naukowej

Ruszył międzynarodowy projekt Path2Integrity, który stawia sobie za cel podniesienie jakości badań naukowych, wsparcie ich społecznego oddziaływania, a także wzmacnianie kultury rzetelności naukowej. Polskę w projekcie reprezentuje Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
kongres kompetencji cyfrowych ico

II Kongres Kompetencji Cyfrowych już za nami

W dniach 15-16 marca w Tarnowie odbył się II Kongres Kompetencji Cyfrowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami najnowszych badań z obszaru edukacji i kompetencji cyfrowych, a także wziąć udział w otwartej debacie, na którą zaproszeni zostali reprezentanci wszystkich środowisk zainteresowanych wspomaganiem rozwoju kompetencyjnego Polaków. Jednym z partnerów tegorocznej edycji wydarzenia był Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
KdKBiP pracownia testow2

POLECAMY


 

  • PIRLS2016smallPIRLS 2016 | Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu | Polscy czwartoklasiści są w światowej czołówce pod względem wyników osiąganych w czytaniu. W badaniu PIRLS 2016 polskich czwartoklasistów wyprzedziły tylko dwa kraje: Rosja i Singapur. Więcej  
  • niepełnosprawniRAPORT O SYTUACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI | Raport mierzy skuteczność działań aktywizacyjnych PFRON oraz prezentuje diagnozę sytuacji społeczno-zawodowej absolwentów szkół wyższych. Więcej  
  • losy absolwentowBADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW | Instytut Badań Edukacyjnych monitoruje sytuację edukacyjno-zawodową absolwentów i młodych dorosłych. Celem tych działań jest lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie rozwiązań pozwalających na systematyczne monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych. Więcej  
  • New TIMSS2019 LogoTIMSS 2019 | Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych | W pierwszej połowie 2018 roku na próbie 36 szkół podstawowych z terenu trzech województw przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W badaniu uczestniczą również rodzice badanych uczniów, nauczyciele matematyki i przyrody oraz dyrektorzy szkół. Więcej  
  • PISA2018PISA 2018 | Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów | Badanie przeprowadzono w ponad 220 szkołach i wzięło w nim udział ponad 6300 uczniów urodzonych w roku 2002. Uczniowie rozwiązywali zadania z interpretacji tekstu czytanego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz umiejętności ekonomicznych. Więcej  
  • EWD logo newEDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA | To zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Aby można je było zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Więcej  
  • grafika ZSU 600 320 v3ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI | Strategia określa zapotrzebowanie na dane umiejętności, ich dostępność, a także metody przewidywania zapotrzebowania na umiejętności, ich kształtowanie i rozwój, dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, skuteczne zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Więcej

     
  • browser 512ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI | Publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. Więcej

Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenia językowe SLI

Około 10 proc. uczniów ma trudności z przyswojeniem czytania i pisania, a u ponad 7 proc. dzieci występują zaburzenia językowe. Im wcześniej problem jest prawidłowo zidentyfikowany, tym skuteczniejsze będą działania profilaktyczne i terapeutyczne. Specjaliści z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali nowe narzędzia diagnostyczne.

Dysleksja rozwojowa oraz specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI), dotyczące języka mówionego, bardzo poważnie zmniejszają szanse edukacyjne dotkniętych nimi dzieci. Są one także narażone na problemy w sferze emocjonalnej i społecznej, co rzutuje na ich dalsze życie.

Dysleksja – walka ze stereotypami

Liczba dzieci z dysleksją, czyli trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, jest niepokojąco duża. Szacuje się, że wynosi ona od 5 do 15 proc. populacji w krajach rozwiniętych. W Polsce są rejony, gdzie odsetek dzieci z opinią psychologiczną o dysleksji jest zaskakująco wysoki, a także miejsca, gdzie dzieci tych jest mniej niż 1 proc., co jest równie mało prawdopodobne. Zdaniem ekspertów IBE powodem takich nieścisłości jest problem z prawidłową diagnozą. – Wynika on z faktu, że nowa wiedza na ten temat jest jeszcze ciągle zbyt mało rozpowszechniona wśród praktyków. Powielane są stare, nieaktualne stereotypy w rozumieniu tego zjawiska – mówi prof. Grażyna Krasowicz-Kupis, lider Zespołu Specyficznych Zaburzeń Uczenia IBE.

Często nie stosuje się jasnych i ujednoliconych kryteriów diagnostycznych, co prowadzi do przyjmowania odmiennych zasad diagnozowania dysleksji przez różnych specjalistów. Brakuje też narzędzi, które pozwalałyby na gruntowną diagnozę objawów, a także zaburzeń niektórych funkcji poznawczych powiązanych z dysleksją. Diagnozy dokonuje się najwcześniej w klasie III, tj. gdy dziecko ma już utrzymujące się problemy z czytaniem (i pisaniem). Jest to niestety zbyt późno, gdyż na ogół już wtedy dziecko doświadcza nawarstwiających się problemów szkolnych i wynikających z nich problemów sychologicznych, głównie emocjonalnych.

Konsekwencje dysleksji rozwojowej nie ograniczają się tylko do nauki czytania i pisania. Rzutują one na przebieg edukacji we wszystkich aspektach, często wywołując trudności w uczeniu się matematyki, języków obcych i wielu innych przedmiotów. Będą także negatywnie wpływały na funkcjonowanie zawodowe w życiu dorosłym.

SLI – problem z diagnozą

Specyficzne zaburzenie językowe (ang. Specific Language Impairment – SLI) polega na trudnościach w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Dzieci dotknięte SLI uczą się języka powoli i z wyraźnym wysiłkiem. Mają ubogie słownictwo, problemy z gramatyką, nie rozumieją bardziej skomplikowanych struktur składniowych, nie potrafią przetwarzać złożonych tekstów.

Badania naukowców amerykańskich wskazują, że SLI występuje u 7,4 proc. populacji dzieci i cierpią na nie częściej chłopcy niż dziewczynki. Dzieci z SLI nie odbiegają od normy, jeśli chodzi o poziom inteligencji, nie stwierdza się u nich również uszkodzeń układu nerwowego ani deficytów słuchu. Dominująca obecnie teoria zakłada, że SLI ma podłoże genetyczne. Deficyty środowiskowe nie stanowią więc źródła SLI, ale mogą często je pogłębiać.

Szacuje się, że w Polsce dotkniętych tym zaburzeniem może być nawet 300 tys. dzieci w grupie wiekowej od 4 do 14 lat. – Największym problemem jest to, że znaczna część z nich nie jest diagnozowana i nie otrzymuje należnej pomocy – mówi dr hab. Magdalena Smoczyńska, kierująca badaniami nad SLI w Zespole Specyficznych Zaburzeń Uczenia IBE. – Ponadto fakt, że przyczyną problemów dziecka są zaburzenia językowe, bynajmniej nie jest oczywisty, dziecko uważane jest w szkole za niezdolne lub niechętne.

Dzieci z SLI wywodzą się z grupy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Diagnozę SLI zazwyczaj stawia się dopiero po ukończeniu 4. roku życia. Do tego czasu bowiem część dzieci, u których wcześniej zaobserwowano opóźnienie w rozwoju mowy, je nadrabia. Tymczasem u dzieci z SLI nie następuje samoistne wyrównanie tego deficytu, a poziom ich rozwoju językowego pozostaje niższy w stosunku do normy dla danego wieku.

Dzieci z SLI mają trudności zarówno w percepcji, jak i ekspresji mowy: nie rozumieją bardziej złożonych zdań, ale często też nie potrafią takich zdań zbudować, ich słownik jest ubogi, a wypowiedzi bywają niegramatyczne – dodaje dr hab. Magdalena Smoczyńska.

Nowe podejście do diagnozowania

Problemem diagnozowania SLI i dysleksji zajmują się specjaliści na całym świecie, w wielu krajach wdrażane są rozmaite rozwiązania systemowe w tym zakresie.

W Polsce w ostatnich latach Zespół Specyficznych Zaburzeń Uczenia Instytutu Badań Edukacyjnych opracował nowoczesne testy do oceny czytania, pisania i funkcji fonologicznych u dzieci na etapie rocznego przygotowania przedszkolnego i klasy pierwszej. - Umożliwią one prowadzenie diagnozy zgodnie z wysokimi standardami oraz pozwolą wcześnie wyłonić i objąć opieką dzieci ryzyka zaburzeń uczenia – mówi prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis z IBE.

Natomiast zespół kierowany przez dr hab. Magdalenę Smoczyńską z IBE opracował Test Rozwoju Językowego (TRJ) dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. – Jest to pierwszy profesjonalny test umożliwiający ocenę poziomu językowego polskich dzieci – powiedziała prof. Smoczyńska.

Nowe narzędzia zostały zaprezentowane podczas trwającej w Warszawie międzynarodowej konferencji pt. „Nowe trendy w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się: dysleksja i zaburzenie językowe SLI”, zorganizowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Celem konferencji jest zapoznanie polskich specjalistów z nowym podejściem do diagnozy dwojakiego rodzaju zaburzeń uczenia się. Udział w tym wydarzeniu wybitnych specjalistów zagranicznych jest także okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z rozwiązaniami systemowymi stosowanymi w innych krajach.

Więcej informacji i materiały z konferencji: http://www.dysleksja.sli.ibe.edu.pl/

Pobierz informacje docx, pdf

Kontakt dla mediów

Iga Krysa,
Marketing & Communications Consultants
e-mail: krysa@mcconsultants
tel. kom. +48 795 573 500,
tel. (+48 22) 40 66 100-102 wew. 24

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018