bip 900facebookyoutube
aktualnosci

Instytut Badań Edukacyjnych

Jak skutecznie wspierać osoby z autyzmem

Jak kształcić dzieci z autyzmem razem z ich typowo rozwijającymi się rówieśnikami? W Zespole Szkół nr 31 w Toruniu model takiego kształcenia integracyjnego wypracowano i realizuje się już od 10 lat. Dlatego też właśnie w szkole w Toruniu odbyła się 7 kwietnia 2017 r. się IV Konferencja Oświatowa pt. „Autyzm – droga do samodzielności”. Więcej
OECD male

Polska młodzież dość szczęśliwa i bardzo wysportowana

Inne dzieci mają większą pogodę ducha, ale młodzi Polacy bardzo nie odstają. Polska znalazła się minimalnie poniżej średniej krajów OECD. Tak wynika z części badania PISA dotyczącego poczucia szczęścia uczniów. Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

O edukacji inaczej

6-7 kwietnia 2017 pracownicy Zespołu Dydaktyk Szkolnych Instytutu Badań Edukacyjnych dr E. Barbara Ostrowska i dr Marcin M. Chrzanowski uczestniczyli w II ogólnopolskiej konferencji: O edukacji inaczej – Edukacja oparta na dowodach zorganizowanej przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wygłosili referat pt.: Przedmioty przyrodnicze kluczem do naukowego myślenia – co wynika z badań? Więcej
ebis 2

Nowy numer Edukacji Biologicznej i Środowiskowej

Czy faktycznie usankcjonowana prawna obecność syntetycznych związków chemicznych w środowisku i żywności jest bezpieczna? Jak przebiegają procesy degradacji polimerów z wyszczególnieniem procesów wywołanych czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi? Jakie są regulacje prawne w wykorzystaniu, gromadzeniu i modyfikowaniu ludzkiego materiału biologicznego? Na te pytanie, ale też wiele innych znaleźć można odpowiedź w nowym numerze Edukacji Biologicznej i Środowiskowej 1/2017. Numer wydany jest w całości w języku angielskim (odpowiednik polski ukaże się za około 2 tygodnie). Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Nauczycielu fizyki – pomóż zbudować satelitę od śrubki

Lekcje fizyki nie muszą polegać na wkuwaniu XVII-wiecznych zasad dynamiki Newtona. Uczniowie chętnie zanurzą się w świat fizycznych prawidłowości, jeżeli tylko odnosi się do realiów życiowych, zwłaszcza zagadnień bliskich młodemu pokoleniu: sportu, rozrywki, nagłówków w portalach internetowych.  Stąd zaproszenie dla nauczycieli fizyki do współtworzenia projektów edukacyjnych SAT Project – „od śrubki do satelity” Więcej
Instytut Badań Edukacyjnych

Zauważeni w 150 szkołach

Akcja społeczna Zauważeni, której Fundacja ZACZYN wraz z redakcją TVN Uwaga jest organizatorem, a patronat medialny objął Instytut Badań Edukacyjnych dobiegł końca. Ponad 150 szkół zgłoszonych do projektu przez wiele miesięcy pracowało nam poprawą relacji międzypokoleniowych u siebie w gminie. Kampania była obecna na antenie „Uwagi!” oraz w mediach społecznościowych w postaci reportaży, wywiadów, porad. Aby zaangażować w nią młodsze pokolenia, ogłoszony został ogólnopolski konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Ten chłopak. Ta dziewczyna.” Jego ideą było  zapoznanie się młodzieży z sytuacją osób starszych w naszym kraju. Finał akcji Zauważeni i uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. organizowanym pod patronatem IBE.
Instytut Badań Edukacyjnych

O rekrutacji w  Poznaniu

Przedstawiciele IBE uczestniczyli 6 kwietnia 2017 r. w konferencji pt. „Dwa światy? Metody poszukiwania pracy i metody rekrutacji. Porównanie na przykładzie aglomeracji poznańskiej”, zorganizowanej przez Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży. Więcej
atom

Energia dla nauczycieli

25 kwietnia 2017 r.  w Ministerstwie Energii odbędzie się II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej.  Ministerstwo zaprasza reprezentantów uczelni, kuratoriów oświaty, szkół oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. Więcej
ludzie

O rozumowaniu naukowym

6-7 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Edukacja oparta na dowodach”. Podczas konferencji dr Barbara Ostrowska oraz dr Marcin Chrzanowski z IBE opowiedzą o przedmiotach przyrodniczych jako kluczu do naukowego myślenia. Więcej
autyzm ikonka

W Toruniu o nowatorskim podejściu do autyzmu

Problem autyzmu może dotyczyć nawet 30 tysięcy dzieci w Polsce. Rocznie diagnozowanych jest kilkaset nowych przypadków tego zaburzenia. O nowatorskich rozwiązaniach w działaniach na rzecz osób z autyzmem będą rozmawiać eksperci podczas toruńskiej konferencji "Autyzm- Droga do Samodzielności". Więcej

EXCEPT

EXCEPT logo orangefacebooktwitter

Opis projektu

EXCEPT to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany w ramach programu HORIZON2020. Projekt ma na celu dostarczenie informacji na temat szeroko rozumianego wpływu niestabilności i niepewności zatrudnienia, oraz bezrobocia osób młodych na zakres ich wykluczenia społecznego. Badanie ma charakter porównawczy i obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, jak również Ukrainę. Jako główne wskaźniki wykluczenia społecznego przyjęto zarówno kryteria ekonomiczne - w tym ubóstwo i niski status materialny jak i aspekty pozaekonomiczne tj: stan zdrowia i subiektywne samopoczucie osób młodych. Ważnym, analizowanym przez nas aspektem jest również autonomia osób młodych i ich uniezależnienie od domu rodzinnego.

Główne cele projektu to:

 1. kompleksowa analiza wieloaspektowego wymiaru wykluczenia społecznego młodzieży,
 2. badanie dynamicznego procesu wykluczenia społecznego w kontekście perspektyw dalszego życia,
 3. pozyskanie informacji z punktu widzenia osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym: samopostrzeganie i strategie radzenia sobie w życiu,
 4. ewaluacja polityk w obszarze wykluczenia społecznego młodzieży,
 5. wskazanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w tym obszarze.

W projekcie wykorzystane są zarówno metody analizy jakościowej jak i analiza danych ilościowych

 • Dzięki zastosowaniu wywiadów indywidualnych prowadzonych z młodzieżą w dziewięciu wybranych krajach europejskich, w tym na Ukrainie, przedstawimy jak młodzież o niestabilnym zatrudnieniu bądź pozbawiona pracy, postrzega swoje położenie względem innych rówieśników, jak sobie radzi i jak postrzega swoje perspektywy na przyszłość.
 • Wykorzystanie metod analiz danych jednostkowych dla UE-28 pozwoli nam na określenie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych i prześledzenie dynamicznych procesów wykluczenia społecznego młodzieży w różnych kontekstach krajowych.
 • Wywiady eksperckie posłużą nam jako narzędzie do oceny efektywności polityk krajowych i unijnych, oraz do stworzenia bazy najlepszych praktyk i dostarczenia propozycji reform i procedur, które mogą pomóc w poprawie sytuacji młodych ludzi, borykających się z niepewnością na rynku pracy.

Celem projektu jest również dotarcie do jak największego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym. W związku z tym, upowszechnianie wyników jest planowane przy uwzględnieniu zaangażowania różnych grup interesariuszy na wszystkich etapach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2018 r.


Aktualności

22-24 lutego 2017

Seminarium projektu EXPECT
W dniach 22-24  lutego 2017 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie partnerów zagranicznych biorących udział w międzynarodowym projekcie badawczym EXCEPT. Spotkanie rozpoczęło seminarium poświęcone politykom rynku pracy kierowanym do młodzieży w Polsce, następnie uczestnicy panelu omówili specyfikę problemów rynku pracy dotykających polską młodzież, zastanawiając się również nad źródłami niedopasowań między strukturą kształcenia a potrzebami pracodawców. W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji publicznej, analitycy polityk publicznych, ewaluatorzy oraz akademicy zainteresowani problematyką rynku pracy i badań nad edukacją.

Kolejne dwa dni spotkania zostały przeznaczone na dyskusje w gronie wykonawców projektu. Polscy badacze przedstawili wstępne wyniki raportu z badania jakościowego, oraz analizy oparte na dwóch zbiorach wzdłużnych, dotyczące decyzji opuszczenia domu rodzinnego i  autonomii, oraz sytuacji ekonomicznej  młodych osób wykluczonych z rynku pracy.

1 grudnia 2016

Dostępny jest już nowy raport z badania EXCEPT przygotowany przez polski zespół badawczy. Raport pt : "Krótkookresowe ekonomiczne efekty niepewnej sytuacji na rynku pracy w krajach UE" ("The short-term economic consequences of insecure labour market positions in EU-28")  porównuje sytuację ekonomiczną osób młodych z 28 krajów Unii Europejskiej. 

Z raportu dowiadujemy się między innymi, że osoby młode do 30 roku życia są znacznie częściej zagrożone ubóstwem niż osoby w wieku produkcyjnym 30-59 letni. Wskaźnik ubóstwa jest jednak bardzo zróżnicowany pomiędzy krajami: najwyższy wskaźnik wśród osób młodych obserwujemy w Grecji, Rumuni i Dani, a najniższy w Holandii. Ważnym czynnikiem powiązanym z ryzykiem ubóstwa jest poziom edukacji, młode osoby z najniższym poziomem wykształcenia są nawet pięciokrotnie częściej narażone na życie w niedostatku niż ich rówieśnicy z wykształceniem, co najmniej średnim (przypadek Bułgarii i Słowacji).

Wyniki badania również wskazują, że we wszystkich krajach Unii, młodzi bezrobotni nie tylko są zagrożeni w większym stopniu ubóstwem, ale również częściej żyją w gospodarstwach domowych, które na co dzień borykają się z problemami finansowymi. O ile po kryzysie sytuacja materialna osób młodych w większości krajów Unii pogorszyła się,  to w porównaniu do 2006 w Polsce zmalał odsetek osób młodych zagrożonych ubóstwem oraz deprywacją materialną, co również znalazło odbicie w bardziej optymistycznej ocenie własnej sytuacji finansowej dokonanej przez młode osoby w roku 2014.

Pełna wersja raportu dostępna w języku angielskim [pobierz]

21-23 września 2016 r. w Sofii odbyło się spotkanie partnerów projektu EXCEPT

w którym  uczestniczyli  również przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: Magdalena Rokicka, Małgorzata Kłobuszewska i Jędrzej Stasiowski. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Danitsy Sachevy, następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji młodzieżowych, związków zawodowych i przedstawiciel Bułgarskiej Izby Handlowej. Możliwość uczestniczenia w tak wielostronnej dyskusji stanowiła dobre wprowadzenie do specyfiki bułgarskiego rynku pracy i problemów jakich  doświadczają młodzi Bułgarzy, którzy rozpoczynają swoje karierę zawodową.

W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem efektywnych narzędzi polityk publicznych wspierających młodzież doświadczającą trudności na rynku pracy (komponent WP2), partnerzy projektu wymienili się informacjami na temat skuteczności i efektywności rozwiązań funkcjonujących w ich krajach. O polskich uwarunkowaniach i rozwiązaniach w zakresie polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie młodzieży opowiedział Jędrzej Stasiowski.

Kolejne dni spotkania były przewidziane na dyskusje i przedstawienie dotychczasowych rezultatów badań.
Podsumowano 10 miesięcy badań terenowych, które zrealizowano w ramach komponentu badań jakościowych EXCEPT. W 9 krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono łącznie 384 indywidualne wywiady pogłębione z młodymi ludźmi. Badaczom udało się spełnić przyjęte założenia prób badawczych. Wśród przeprowadzonych wywiadów 46%  zrealizowano z młodymi bezrobotnymi, a pozostałe z osobami pracującymi, w większości pozostającymi w niepewnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie trwają prace nad analizą zgromadzonego materiału jakościowego. W trakcie spotkań badacze mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz zaplanować dalsze prace badawcze.

Między innymi, na spotkaniu omówiono ostateczną strukturę krajowych raportów podsumowujących wyniki badań jakościowych. W raportach, poza krótkim wprowadzeniem na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz przeglądem polityk rynku pracy w danym kraju, znajdzie się szczegółowe podsumowanie analiz w zakresie wszystkich wątków badawczych projektu EXCEPT. Analizie poddany zostanie wpływ bezrobocia lub niepewnej sytuacji na rynku pracy na szereg wymiarów życia młodych ludzi – począwszy od ich sytuacji finansowej, poprzez wchodzenie w dorosłość i relacje z rodzicami, kończąc na stanie zdrowia i satysfakcji z życia.

W trakcie sesji poświęconej pracom w ramach modułu WP4 przedstawiono wyniki badań nad wpływem polityk rynku pracy na dobrostan i zdrowie młodych bezrobotnych, jak również wyniki badań wzdłużnych, które analizują te same zjawiska w dłuższej perspektywie czasowej. Z analiz przeprowadzonych przez Magdalenę Rokicką wynika, że wpływ utraty zatrudnienia na dobrostan i zadowolenie z życia zależy od prezentowanych przez badanych postaw i wartości związanych z pracą. Badania z wykorzystaniem danych europejskich wskazują, że urata pracy przez partnera ma negatywne skutki również dla zdrowia drugiego partnera, a efekt jest zróżnicowany w zależności od płci badanych. Zgodnie z wynikami analiz opartych na danych SHARE, doświadczenie bezrobocia w młodości  ma długookresowe negatywne skutki na zdrowie, również, w starszym wieku.

W module WP5, poświęconemu autonomii młodych, prace właśnie się rozpoczęły. Poznaliśmy założenia analiz w nim realizowanych. Nasz zespół przygotowuje artykuł do specjalnego wydania Socio-Economic Review na temat sytuacji młodzieży w Europie, niepewności na rynku pracy oraz autonomii. Tekst będzie dotyczył związku cen na rynku nieruchomości z autonomią mieszkaniowa młodych dorosłych w Polsce.

Nasz zespół przedstawił wyniki prac w module WP6, który za cel stawia sobie analizę ekonomicznych i finansowych efektów wykluczenia z rynku pracy osób młodych. Magdalena Rokicka zaprezentowała najważniejsze wnioski naszych analiz opisowych (raport zostanie ukończony wkrótce). Ryzyko ubóstwa wśród młodych znacznie różni się między krajami UE (największe w Grecji i Rumunii,  najniższe w Holandii). W większości krajów (poza Czechami, Łotwą, Polską i Rumunią) sytuacja pogorszyła się po kryzysie finansowym z 2008 r. Największe ryzyko ubóstwa, ale także deprywacji materialnej dotyczy młodych o niższych poziomach wykształcenia.

Z kolei Małgorzata Kłobuszewska przedstawiła wstępne wyniki modeli wielopoziomowych, w których przeanalizowała wpływ krajowych polityk rynku pracy oraz uwarunkowań instytucjonalnych na sytuację ekonomiczną młodych bezrobotnych, a także młodych zatrudnionych na umowach czasowych. Okazuje się, że w krajach, w których wydatki na aktywne oraz pasywne polityki rynku pracy stanowią większą część PKB, młodzi bezrobotni są bardziej chronieni przed ubóstwem, wykazują większe zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej, a także rzadziej są wykluczeni z życia towarzyskiego z powodów finansowych. Natomiast dla sytuacji młodych zatrudnionych na umowach czasowych znaczenie ma obecność związków zawodowych i ogólna sytuacja ekonomiczna kraju.

16.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE", zwycięzcy konkursu

Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców konkursu fotograficznego „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE”:
http://www.except-project.eu/participate/
Wśród zwycięzców nie znaleźli się Polacy, ale wszystkim dziękujemy z a udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

11.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE"

Od kwietnia do końca czerwca br. trwał konkurs „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuje”. Uczestnicy nadesłali wiele prac, z których zostały wybrane najlepsze zdjęcia kwietnia, maja i czerwca z każdego kraju. Biorą one udział w finałowym konkursie na najlepsze zdjęcie. Już wkrótce poznamy finalistów. Na razie możemy obejrzeć najlepsze zdjęcia miesiąca: http://www.except-project.eu/competition-photos/

22.06.2016 – spotkanie, czerwiec 2016

22 czerwca 2016 przedstawiciele instytutów realizujących projekt EXCEPT spotkali się z recenzentami oraz przedstawicielem Komisji w celu zaprezentowania postępów i rezultatów badań zrealizowanych w pierwszych roku trwania projektu. Dotychczasowe wysiłki konsorcjum zostały dobrze ocenione przez zewnętrznych recenzentów, a cenne uwagi i sugestie zostaną wprowadzone w trakcie realizacji zadań przewidzianych na kolejne lata.10.05.2016 – Podsumowanie pierwszych miesięcy badania, kwiecień 2016

Minął pierwszy rok realizacji projektu i dokonujemy pierwszych podsumowań badawczych. Zachęcamy do zajrzenia do krótkiej anglojęzycznej publikacji na temat rezultatów z tego okresu: except-policy-brief.pdf


26.04.2016 - Badania terenowe EXCEPT na półmetku

Projekt EXCEPT to nie tylko analiza twardych danych ilościowych, równolegle realizujemy badania jakościowe.

Przez ostatnich kilka miesięcy zrealizowaliśmy ponad 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi, którzy szukają pracy lub już pracują. Wysłuchujmy ich historii, staramy się zrozumieć ich sposoby patrzenia na pracę, dorosłość, samodzielność.  Pytamy o plany na przyszłość oraz pomysły na sprawniejsze działania instytucji, które próbują w Polsce pomagać młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Wywiady realizowaliśmy już w Warszawie, Łodzi, Radziejowie, Nakle nad Notecią, ale to nie koniec – w kolejnych miesiącach odwiedzimy wiele innych zakątków Polski.

W tym samym czasie, wywiady wedle tego samego scenariusza realizują badacze z Ukrainy, Włoch, Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i  Estonii.  Liczymy, że zgromadzony materiał pozwoli na wnikliwą analizę problemów poruszanych w projekcie EXCEPT – dostarczy nowych hipotez i pozwoli lepiej zrozumieć wyniki analiz ilościowych.

Dotychczas spotkaliśmy wiele życzliwych nam osób i instytucji, bez których realizacja badania byłaby o wiele trudniejsza. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, łódzkiego Domu Samotnej Matki.  Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.  8.04.2016 - Konkurs fotograficzny EXCEPT

Pomóżcie nam zrozumieć, jak to jest stawać się dorosłym w XXI wieku! Weźcie udział w konkursie fotograficznym, wysyłając prace, w których znajdą odbicie Wasze refleksje, obawy i doświadczenia i zbierajcie nagrody. Więcej

 

 

  24-26.02.2016

W lutym odbyło się kolejne spotkanie projektowe. W ciągu dwóch dni pobytu w Bambergu prezentowaliśmy dotychczasowe wyniki badań, dyskutowaliśmy założenia kolejnych części badania oraz dzieliliśmy się uwagami  co do obecnie realizowanych analiz. W czasie spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z badaniami zewnętrznymi prowadzonymi w projekcie CUPESSE, oceną działań przygotowawczych w dziedzinie gwarancji dla młodzieży, jak i wynikami prac badaczy z instytutu IAB.


18.02.2016

O wynikach naszych wstępnych badań ilościowych napisali:


11.12.2015

Polski zespół zakończył pracę nad pierwszym raportem w projekcie EXCEPT. Publikacja w języku angielskim, zatytułowana „Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe” przedstawia ilościową charakterystykę problemu wykluczenia młodych absolwentów na rynku pracy we wszystkich krajach unijnych i na Ukrainie. Materiał ten stanowi bazę do dalszych prac analitycznych, a powstał z wykorzystaniem zharmonizowanych danych europejskich tj. EU-LFS, EU-SILC, oraz ESS. W raporcie znajdziemy porównawczą analizę sytuacji młodych absolwentów na rynku pracy w trzech okresach: 2007, 2010 i 2013 roku. Główne zagadnienia poruszane w raporcie to: wykluczenie na rynku pracy, oraz niepewność i niestabilność zatrudnienia.

Publikacja dostępna jest na stronie głównej projektu : http://www.except-project.eu/working-papers/

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w konsorcjum z partnerami międzynarodowymi:

 • Tallinn University – lider konsorcjum (Estonia),
 • Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Niemcy),
 • Universitaet Duisburg Essen (Niemcy),
 • Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bułgaria),
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja),
 • Universita degli Studi di Torino (Włochy),
 • UMEA Universitet (Szwecja),
 • University of Kent (Wielka Brytania),
 • International Civil Organisation Kyiv Economics Institute (Ukraina).

Zespół badawczy

 • Magdalena Rokicka – lider zespołu
 • Małgorzata Kłobuszewska – badacz
 • Marta Palczyńska – badacz
 • Jędrzej Stasiowski – badacz
 • Paweł Kubicki – badacz
 • Beata Grzesiak – koordynator

Kontakt

W sprawach dotyczących badania można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie w godz. 9.30-13.30: 22-2417104

EXCEPT poster A3

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012