bip 900
aktualnosci

seminarium16 m

seminarium informacyjne
dla sektora sportu

16 stycznia 2017 r. Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z Instytutem Sportu organizuje seminarium informacyjne dedykowane dla sektora sportu, w tym  podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK. W seminarium udział zadeklarowało 19 związków sportowych.
Seminarium jest organizowane w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

smartup logo final XS

Program naukowo- edukacyjny
ADAMED SmartUP

ADAMED SmartUP to program stypendialny, ale również platforma edukacyjna, która przedstawia naukę w ciekawy i zrozumiały sposób. Znajdują się na niej m.in. filmy edukacyjne, gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji szkolnych, a także porady dotyczące studiów i kursów naukowych w kraju i zagranicą. Patronat merytoryczny objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Badań Edukacyjnych.
Do 15 stycznia br.  otwarta jest rejestracja do trzeciej edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. W pierwszym etapie rekrutacji młodzi geniusze zmierzą się z interaktywną grą naukową. Kolejne kroki to wysyłka dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjne, które wyłonią uczestników innowacyjnego obozu naukowego. Rekrutacja wymaga wiedzy, umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego łączenia faktów oraz dociekliwości, a na wytrwałych na mecie czekają m.in. udział w innowacyjnym obozie naukowym, indywidualne konsultacje edukacyjne i stypendia naukowe.
www.adamedsmartup.pl

ludzie

Wizyta z Macedonii
W związku z realizacją projektu Twinning Light „Wsparcie modernizacji systemu edukacji policealnej” w Macedonii,  w dniach 5-9 grudnia 2016 r. Instytut Badań Edukacyjnych gościł delegację przedstawicieli  macedońskiej administracji publicznej. więcej

OECD male

Wyniki badania PISA 2015
10 miejsce w Unii Europejskiej w rozumowaniu w naukach przyrodniczych, 3 w czytaniu i interpretacji, 6 w matematyce. Polscy uczniowie osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem: rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretacji, umiejętności matematycznych. Jednak ich wyniki są niższe niż podczas poprzedniej edycji badania w 2012 r. Po raz pierwszy uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach, nie „na papierze”.
Raport PISA 2015
Prezentacja wyników PISA 2015
Materiał prasowy

 Więcej o projekcie.

TIMSS 2015

Sukces polskich dziesięciolatków
Polscy czwartoklasiści, razem z uczniami z Finlandii i Litwy, zajęli 17. miejsce pod względem osiągnięć matematycznych na 49 krajów uczestniczących w badaniu TIMSS 2015. Pod względem osiągnięć przyrodniczych polscy uczniowie są na 9. miejscu na 47 krajów.
Raport TIMSS 2015
Prezentacja wyników TIMSS 2015
Prezentacja wyników Matematyka
Prezentacja wyników Przyroda
Materiał prasowy

 Więcej o projekcie.

icon pt

Szkolenie TRJ w Gdańsku
II edycja

IBE wraz ze Stowarzyszeniem Gdańskich Logopedów 21 stycznia 2017 r. organizuje w Gdańsku drugą edycję szkolenia ze stosowania Testu Rozwoju Językowego TRJ. Szkolenie jest planowane w wersji z pomocami, co oznacza, że uczestnicy otrzymają komplet testu TRJ. Możliwy jest również udział w wersji bez pomocy. Rekrutacja prowadzona jest przez SGL. Zgłoszenia i ewentualne pytania proszę kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

icon co lab E-learning o współdziałaniu
Zapraszamy na platformę e-learningową powstałą w ramach projektu CoLab. Kurs składa się z 4 modułów, wprowadzających w tematykę uczenia poprzez współdziałanie w szkole. Zawiera filmy video z wypowiedziami ekspertów i nauczycieli z różnych krajów, przykładowe scenariusze lekcji oraz sekcję dotyczącą oceniania uczniów za ich wkład w pracę grupową. Pozwala na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z kraju bądź z zagranicy. W jego ramach przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami (15 listopada, godz. 18:00 oraz 23 listopada, godz. 18:00).
Aby przystąpić do kursu, należy zalogować się na stronie European Schoolnet Academy. Raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, jest uruchamiany jeden dodatkowy moduł. Projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany jest przez konsorcjum 7 europejskich instytucji, w tym IBE. Więcej o projekcie.
Dla branż o sektorowych ramach kwalifikacji Szkolenia z obsługi systemu informatycznego ZRK
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza chętnych na szkolenia z obsługi systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, które odbędą się w Warszawie w dniach 16 i 23 listopada 2016 r.
Więcej tutaj
ibe Jak znaleźć zagraniczny staż?
3 listopada w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych odbywa się spotkanie, w którym udział biorą przedstawiciele polskich szkół zawodowych oraz członkowie projektu NETINVET. Głównym zadaniem międzynarodowego projektu NETINVET jest sieciowanie szkół zawodowych w Europie i pomoc uczniom w znalezieniu pracodawców, którzy umożliwiliby im odbycie międzynarodowych staży. Dla polskich szkół to bardzo ważna kwestia – znaleźć wiarygodnego partnera w Europie Zachodniej. Spotkanie ma na celu wypracowanie dobrej platformy do rozmów z międzynarodowymi partnerami i ewentualnej dalszej współpracy.

Klasa ze snów – startuje 7. edycja!

ikonka Klasa ze snów – startuje 7. edycja!
Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „Klasa ze Snów” ma za zadanie popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia i nauczania oraz rozbudzenie pasji czytania i świadomości czytelniczej u dzieci i młodzieży. Patronat merytoryczny objęli: Instytut Badań Edukacyjnych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. więcej

Klasa ze snów – startuje 7. edycja!

EXCEPT

EXCEPT logo orangefacebooktwitter

Opis projektu

EXCEPT to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany w ramach programu HORIZON2020. Projekt ma na celu dostarczenie informacji na temat szeroko rozumianego wpływu niestabilności i niepewności zatrudnienia, oraz bezrobocia osób młodych na zakres ich wykluczenia społecznego. Badanie ma charakter porównawczy i obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, jak również Ukrainę. Jako główne wskaźniki wykluczenia społecznego przyjęto zarówno kryteria ekonomiczne - w tym ubóstwo i niski status materialny jak i aspekty pozaekonomiczne tj: stan zdrowia i subiektywne samopoczucie osób młodych. Ważnym, analizowanym przez nas aspektem jest również autonomia osób młodych i ich uniezależnienie od domu rodzinnego.

Główne cele projektu to:

 1. kompleksowa analiza wieloaspektowego wymiaru wykluczenia społecznego młodzieży,
 2. badanie dynamicznego procesu wykluczenia społecznego w kontekście perspektyw dalszego życia,
 3. pozyskanie informacji z punktu widzenia osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym: samopostrzeganie i strategie radzenia sobie w życiu,
 4. ewaluacja polityk w obszarze wykluczenia społecznego młodzieży,
 5. wskazanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w tym obszarze.

W projekcie wykorzystane są zarówno metody analizy jakościowej jak i analiza danych ilościowych

 • Dzięki zastosowaniu wywiadów indywidualnych prowadzonych z młodzieżą w dziewięciu wybranych krajach europejskich, w tym na Ukrainie, przedstawimy jak młodzież o niestabilnym zatrudnieniu bądź pozbawiona pracy, postrzega swoje położenie względem innych rówieśników, jak sobie radzi i jak postrzega swoje perspektywy na przyszłość.
 • Wykorzystanie metod analiz danych jednostkowych dla UE-28 pozwoli nam na określenie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych i prześledzenie dynamicznych procesów wykluczenia społecznego młodzieży w różnych kontekstach krajowych.
 • Wywiady eksperckie posłużą nam jako narzędzie do oceny efektywności polityk krajowych i unijnych, oraz do stworzenia bazy najlepszych praktyk i dostarczenia propozycji reform i procedur, które mogą pomóc w poprawie sytuacji młodych ludzi, borykających się z niepewnością na rynku pracy.

Celem projektu jest również dotarcie do jak największego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym. W związku z tym, upowszechnianie wyników jest planowane przy uwzględnieniu zaangażowania różnych grup interesariuszy na wszystkich etapach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2018 r.


Aktualności

1 grudnia 2016

Dostępny jest już nowy raport z badania EXCEPT przygotowany przez polski zespół badawczy. Raport pt : "Krótkookresowe ekonomiczne efekty niepewnej sytuacji na rynku pracy w krajach UE" ("The short-term economic consequences of insecure labour market positions in EU-28")  porównuje sytuację ekonomiczną osób młodych z 28 krajów Unii Europejskiej. 

Z raportu dowiadujemy się między innymi, że osoby młode do 30 roku życia są znacznie częściej zagrożone ubóstwem niż osoby w wieku produkcyjnym 30-59 letni. Wskaźnik ubóstwa jest jednak bardzo zróżnicowany pomiędzy krajami: najwyższy wskaźnik wśród osób młodych obserwujemy w Grecji, Rumuni i Dani, a najniższy w Holandii. Ważnym czynnikiem powiązanym z ryzykiem ubóstwa jest poziom edukacji, młode osoby z najniższym poziomem wykształcenia są nawet pięciokrotnie częściej narażone na życie w niedostatku niż ich rówieśnicy z wykształceniem, co najmniej średnim (przypadek Bułgarii i Słowacji).

Wyniki badania również wskazują, że we wszystkich krajach Unii, młodzi bezrobotni nie tylko są zagrożeni w większym stopniu ubóstwem, ale również częściej żyją w gospodarstwach domowych, które na co dzień borykają się z problemami finansowymi. O ile po kryzysie sytuacja materialna osób młodych w większości krajów Unii pogorszyła się,  to w porównaniu do 2006 w Polsce zmalał odsetek osób młodych zagrożonych ubóstwem oraz deprywacją materialną, co również znalazło odbicie w bardziej optymistycznej ocenie własnej sytuacji finansowej dokonanej przez młode osoby w roku 2014.

Pełna wersja raportu dostępna w języku angielskim [pobierz]

21-23 września 2016 r. w Sofii odbyło się spotkanie partnerów projektu EXCEPT

w którym  uczestniczyli  również przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: Magdalena Rokicka, Małgorzata Kłobuszewska i Jędrzej Stasiowski. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Danitsy Sachevy, następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji młodzieżowych, związków zawodowych i przedstawiciel Bułgarskiej Izby Handlowej. Możliwość uczestniczenia w tak wielostronnej dyskusji stanowiła dobre wprowadzenie do specyfiki bułgarskiego rynku pracy i problemów jakich  doświadczają młodzi Bułgarzy, którzy rozpoczynają swoje karierę zawodową.

W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem efektywnych narzędzi polityk publicznych wspierających młodzież doświadczającą trudności na rynku pracy (komponent WP2), partnerzy projektu wymienili się informacjami na temat skuteczności i efektywności rozwiązań funkcjonujących w ich krajach. O polskich uwarunkowaniach i rozwiązaniach w zakresie polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie młodzieży opowiedział Jędrzej Stasiowski.

Kolejne dni spotkania były przewidziane na dyskusje i przedstawienie dotychczasowych rezultatów badań.
Podsumowano 10 miesięcy badań terenowych, które zrealizowano w ramach komponentu badań jakościowych EXCEPT. W 9 krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono łącznie 384 indywidualne wywiady pogłębione z młodymi ludźmi. Badaczom udało się spełnić przyjęte założenia prób badawczych. Wśród przeprowadzonych wywiadów 46%  zrealizowano z młodymi bezrobotnymi, a pozostałe z osobami pracującymi, w większości pozostającymi w niepewnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie trwają prace nad analizą zgromadzonego materiału jakościowego. W trakcie spotkań badacze mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz zaplanować dalsze prace badawcze.

Między innymi, na spotkaniu omówiono ostateczną strukturę krajowych raportów podsumowujących wyniki badań jakościowych. W raportach, poza krótkim wprowadzeniem na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz przeglądem polityk rynku pracy w danym kraju, znajdzie się szczegółowe podsumowanie analiz w zakresie wszystkich wątków badawczych projektu EXCEPT. Analizie poddany zostanie wpływ bezrobocia lub niepewnej sytuacji na rynku pracy na szereg wymiarów życia młodych ludzi – począwszy od ich sytuacji finansowej, poprzez wchodzenie w dorosłość i relacje z rodzicami, kończąc na stanie zdrowia i satysfakcji z życia.

W trakcie sesji poświęconej pracom w ramach modułu WP4 przedstawiono wyniki badań nad wpływem polityk rynku pracy na dobrostan i zdrowie młodych bezrobotnych, jak również wyniki badań wzdłużnych, które analizują te same zjawiska w dłuższej perspektywie czasowej. Z analiz przeprowadzonych przez Magdalenę Rokicką wynika, że wpływ utraty zatrudnienia na dobrostan i zadowolenie z życia zależy od prezentowanych przez badanych postaw i wartości związanych z pracą. Badania z wykorzystaniem danych europejskich wskazują, że urata pracy przez partnera ma negatywne skutki również dla zdrowia drugiego partnera, a efekt jest zróżnicowany w zależności od płci badanych. Zgodnie z wynikami analiz opartych na danych SHARE, doświadczenie bezrobocia w młodości  ma długookresowe negatywne skutki na zdrowie, również, w starszym wieku.

W module WP5, poświęconemu autonomii młodych, prace właśnie się rozpoczęły. Poznaliśmy założenia analiz w nim realizowanych. Nasz zespół przygotowuje artykuł do specjalnego wydania Socio-Economic Review na temat sytuacji młodzieży w Europie, niepewności na rynku pracy oraz autonomii. Tekst będzie dotyczył związku cen na rynku nieruchomości z autonomią mieszkaniowa młodych dorosłych w Polsce.

Nasz zespół przedstawił wyniki prac w module WP6, który za cel stawia sobie analizę ekonomicznych i finansowych efektów wykluczenia z rynku pracy osób młodych. Magdalena Rokicka zaprezentowała najważniejsze wnioski naszych analiz opisowych (raport zostanie ukończony wkrótce). Ryzyko ubóstwa wśród młodych znacznie różni się między krajami UE (największe w Grecji i Rumunii,  najniższe w Holandii). W większości krajów (poza Czechami, Łotwą, Polską i Rumunią) sytuacja pogorszyła się po kryzysie finansowym z 2008 r. Największe ryzyko ubóstwa, ale także deprywacji materialnej dotyczy młodych o niższych poziomach wykształcenia.

Z kolei Małgorzata Kłobuszewska przedstawiła wstępne wyniki modeli wielopoziomowych, w których przeanalizowała wpływ krajowych polityk rynku pracy oraz uwarunkowań instytucjonalnych na sytuację ekonomiczną młodych bezrobotnych, a także młodych zatrudnionych na umowach czasowych. Okazuje się, że w krajach, w których wydatki na aktywne oraz pasywne polityki rynku pracy stanowią większą część PKB, młodzi bezrobotni są bardziej chronieni przed ubóstwem, wykazują większe zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej, a także rzadziej są wykluczeni z życia towarzyskiego z powodów finansowych. Natomiast dla sytuacji młodych zatrudnionych na umowach czasowych znaczenie ma obecność związków zawodowych i ogólna sytuacja ekonomiczna kraju.

16.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE", zwycięzcy konkursu

Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców konkursu fotograficznego „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE”:
http://www.except-project.eu/participate/
Wśród zwycięzców nie znaleźli się Polacy, ale wszystkim dziękujemy z a udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

11.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE"

Od kwietnia do końca czerwca br. trwał konkurs „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuje”. Uczestnicy nadesłali wiele prac, z których zostały wybrane najlepsze zdjęcia kwietnia, maja i czerwca z każdego kraju. Biorą one udział w finałowym konkursie na najlepsze zdjęcie. Już wkrótce poznamy finalistów. Na razie możemy obejrzeć najlepsze zdjęcia miesiąca: http://www.except-project.eu/competition-photos/

22.06.2016 – spotkanie, czerwiec 2016

22 czerwca 2016 przedstawiciele instytutów realizujących projekt EXCEPT spotkali się z recenzentami oraz przedstawicielem Komisji w celu zaprezentowania postępów i rezultatów badań zrealizowanych w pierwszych roku trwania projektu. Dotychczasowe wysiłki konsorcjum zostały dobrze ocenione przez zewnętrznych recenzentów, a cenne uwagi i sugestie zostaną wprowadzone w trakcie realizacji zadań przewidzianych na kolejne lata.10.05.2016 – Podsumowanie pierwszych miesięcy badania, kwiecień 2016

Minął pierwszy rok realizacji projektu i dokonujemy pierwszych podsumowań badawczych. Zachęcamy do zajrzenia do krótkiej anglojęzycznej publikacji na temat rezultatów z tego okresu: except-policy-brief.pdf


26.04.2016 - Badania terenowe EXCEPT na półmetku

Projekt EXCEPT to nie tylko analiza twardych danych ilościowych, równolegle realizujemy badania jakościowe.

Przez ostatnich kilka miesięcy zrealizowaliśmy ponad 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi, którzy szukają pracy lub już pracują. Wysłuchujmy ich historii, staramy się zrozumieć ich sposoby patrzenia na pracę, dorosłość, samodzielność.  Pytamy o plany na przyszłość oraz pomysły na sprawniejsze działania instytucji, które próbują w Polsce pomagać młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Wywiady realizowaliśmy już w Warszawie, Łodzi, Radziejowie, Nakle nad Notecią, ale to nie koniec – w kolejnych miesiącach odwiedzimy wiele innych zakątków Polski.

W tym samym czasie, wywiady wedle tego samego scenariusza realizują badacze z Ukrainy, Włoch, Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i  Estonii.  Liczymy, że zgromadzony materiał pozwoli na wnikliwą analizę problemów poruszanych w projekcie EXCEPT – dostarczy nowych hipotez i pozwoli lepiej zrozumieć wyniki analiz ilościowych.

Dotychczas spotkaliśmy wiele życzliwych nam osób i instytucji, bez których realizacja badania byłaby o wiele trudniejsza. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, łódzkiego Domu Samotnej Matki.  Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.  8.04.2016 - Konkurs fotograficzny EXCEPT

Pomóżcie nam zrozumieć, jak to jest stawać się dorosłym w XXI wieku! Weźcie udział w konkursie fotograficznym, wysyłając prace, w których znajdą odbicie Wasze refleksje, obawy i doświadczenia i zbierajcie nagrody. Więcej

 

 

  24-26.02.2016

W lutym odbyło się kolejne spotkanie projektowe. W ciągu dwóch dni pobytu w Bambergu prezentowaliśmy dotychczasowe wyniki badań, dyskutowaliśmy założenia kolejnych części badania oraz dzieliliśmy się uwagami  co do obecnie realizowanych analiz. W czasie spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z badaniami zewnętrznymi prowadzonymi w projekcie CUPESSE, oceną działań przygotowawczych w dziedzinie gwarancji dla młodzieży, jak i wynikami prac badaczy z instytutu IAB.


18.02.2016

O wynikach naszych wstępnych badań ilościowych napisali:


11.12.2015

Polski zespół zakończył pracę nad pierwszym raportem w projekcie EXCEPT. Publikacja w języku angielskim, zatytułowana „Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe” przedstawia ilościową charakterystykę problemu wykluczenia młodych absolwentów na rynku pracy we wszystkich krajach unijnych i na Ukrainie. Materiał ten stanowi bazę do dalszych prac analitycznych, a powstał z wykorzystaniem zharmonizowanych danych europejskich tj. EU-LFS, EU-SILC, oraz ESS. W raporcie znajdziemy porównawczą analizę sytuacji młodych absolwentów na rynku pracy w trzech okresach: 2007, 2010 i 2013 roku. Główne zagadnienia poruszane w raporcie to: wykluczenie na rynku pracy, oraz niepewność i niestabilność zatrudnienia.

Publikacja dostępna jest na stronie głównej projektu : http://www.except-project.eu/working-papers/

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w konsorcjum z partnerami międzynarodowymi:

 • Tallinn University – lider konsorcjum (Estonia),
 • Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Niemcy),
 • Universitaet Duisburg Essen (Niemcy),
 • Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bułgaria),
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja),
 • Universita degli Studi di Torino (Włochy),
 • UMEA Universitet (Szwecja),
 • University of Kent (Wielka Brytania),
 • International Civil Organisation Kyiv Economics Institute (Ukraina).

Zespół badawczy

 • Magdalena Rokicka – lider zespołu
 • Małgorzata Kłobuszewska – badacz
 • Marta Palczyńska – badacz
 • Jędrzej Stasiowski – badacz
 • Paweł Kubicki – badacz
 • Beata Grzesiak – koordynator

Kontakt

W sprawach dotyczących badania można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie w godz. 9.30-13.30: 22-2417104

EXCEPT poster A3

MEN
MRR
MNiSW
 
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
KIW
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2012