bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

design thinking icopx

Instytut Badań Edukacyjnych został członkiem EBSN

European Basic Skills Network (EBSN) to sieć zrzeszająca instytucje działające na rzecz rozwoju umiejętności podstawowych osób dorosłych, której celem jest współpraca między państwami oraz wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej w zakresie umiejętności podstawowych. Więcej
design thinking icopx

Edukacyjni praktycy o innowacyjnych rozwiązaniach dla szkolnictwa

Już w połowie sierpnia będziemy mogli posłuchać o nowatorskich rozwiązaniach edukacyjnych podczas serii webinariów, objętych patronatem przez kwartalnik “Edukacja” oraz Instytut Badań Edukacyjnych. Zachęcamy do udziału! Więcej
Crosscut ico

Zapraszamy na konferencję projektu CROSSCUT

Już 29 sierpnia w Sèvres pod Paryżem odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca trzy lata projektu CROSSCUT. W międzynarodowym gronie ekspertów omówione zostaną wyniki badań na temat nauczania międzyprzedmiotowego m.in. w Polsce. Więcej
path2integrity ico

Ekspertki IBE na pierwszym sympozjum projektowym Path2Integrity

Na początku lipca w Kilonii odbyło się pierwsze sympozjum projektu Path2Integrity poświęcone kwestii rzetelności naukowej i interdyscyplinarnego podejścia w nauczaniu etyki badawczej. Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowała na nim Dr Agnieszka Dwojak-Matras, kierownik projektu w Polsce, oraz członkinie zespołu projektowego: Dr Agnieszka Koterwas i Dr Katarzyna Kalinowska-Sinkowska. Więcej
narzedzia artyku ikonal

Badanie preferencji studentów na rynku pracy

Na początku sierpnia ukazał się raport ze studenckich badań śląskich studentów i studentek na rynku pracy w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Partnerem badania był Instytut Badań Edukacyjnych, a w raporcie znalazła się wypowiedź jednego z doradców regionalnych IBE na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Więcej
TIMSS2019

Nowy etap badania TIMSS 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, na próbie 36 szkół podstawowych z terenu województw: mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019. W kwietniu i maju bieżącego roku na próbie aż 150 szkół podstawowych z całego kraju odbyło się natomiast badanie główne. Więcej

EXCEPT

EXCEPT logo orangefacebooktwitter

Opis projektu

EXCEPT to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt badawczy, realizowany w ramach programu HORIZON2020. Projekt ma na celu dostarczenie informacji na temat szeroko rozumianego wpływu niestabilności i niepewności zatrudnienia, oraz bezrobocia osób młodych na zakres ich wykluczenia społecznego. Badanie ma charakter porównawczy i obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, jak również Ukrainę. Jako główne wskaźniki wykluczenia społecznego przyjęto zarówno kryteria ekonomiczne - w tym ubóstwo i niski status materialny jak i aspekty pozaekonomiczne tj: stan zdrowia i subiektywne samopoczucie osób młodych. Ważnym, analizowanym przez nas aspektem jest również autonomia osób młodych i ich uniezależnienie od domu rodzinnego.

Główne cele projektu to:

 1. kompleksowa analiza wieloaspektowego wymiaru wykluczenia społecznego młodzieży,
 2. badanie dynamicznego procesu wykluczenia społecznego w kontekście perspektyw dalszego życia,
 3. pozyskanie informacji z punktu widzenia osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym: samopostrzeganie i strategie radzenia sobie w życiu,
 4. ewaluacja polityk w obszarze wykluczenia społecznego młodzieży,
 5. wskazanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w tym obszarze.

W projekcie wykorzystane są zarówno metody analizy jakościowej jak i analiza danych ilościowych

 • Dzięki zastosowaniu wywiadów indywidualnych prowadzonych z młodzieżą w dziewięciu wybranych krajach europejskich, w tym na Ukrainie, przedstawimy jak młodzież o niestabilnym zatrudnieniu bądź pozbawiona pracy, postrzega swoje położenie względem innych rówieśników, jak sobie radzi i jak postrzega swoje perspektywy na przyszłość.
 • Wykorzystanie metod analiz danych jednostkowych dla UE-28 pozwoli nam na określenie wzajemnych relacji przyczynowo-skutkowych i prześledzenie dynamicznych procesów wykluczenia społecznego młodzieży w różnych kontekstach krajowych.
 • Wywiady eksperckie posłużą nam jako narzędzie do oceny efektywności polityk krajowych i unijnych, oraz do stworzenia bazy najlepszych praktyk i dostarczenia propozycji reform i procedur, które mogą pomóc w poprawie sytuacji młodych ludzi, borykających się z niepewnością na rynku pracy.

Celem projektu jest również dotarcie do jak największego kręgu odbiorców zainteresowanych problematyką sytuacji osób młodych na rynku pracy oraz wykluczeniem społecznym. W związku z tym, upowszechnianie wyników jest planowane przy uwzględnieniu zaangażowania różnych grup interesariuszy na wszystkich etapach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 1.05.2015 r. do 30.04.2018 r.


Konkurs

WYSTAWA  ZDJĘĆ  Z  KOKURSU  FOTOGRAFICZNEGO

Tytuł: DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE

W ramach międzynarodowego projektu „Wykluczenie społeczne młodzieży w Europie: nakładające się wymiary marginalizacji, indywidualne strategie, skuteczność polityk publicznych i transferów”, w okresie od kwietnia do końca czerwca 2016 r. odbył się międzynarodowy konkurs fotograficzny. Uczestnicy - osoby młode w wieku 18-30 lat, przedstawili swoje spojrzenie na wejście w dorosłość:  swoje oczekiwania, lęki, zmiany jakie w tym czasie zachodzą w ich życiu, poszukiwanie pracy, nowe emocje i konfrontowanie się z wyzwaniami. W konkursie wzięli udział młodzi ludzie z kilkunastu krajów, w tym z Polski.

Zapraszamy Państwa do zajrzenia w ich świat i przyjrzenia się ich przeżyciom, którymi zechcieli się z nami podzielić. Przedstawiamy Państwu wybrane zdjęcia.

Projekt jest finansowany ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020.

 

Aktualności

Prezentacja wyników badań projektu EXCEPT

10 stycznia 2018 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się prezentacja wyników badań projektu EXCEPT. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Departamentu Rynku Pracy, Departamentu Ubezpieczeń Społecznych i Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Koordynator  polskiego zespołu wprowadziła słuchaczy w tematykę spotkania, a następnie Marta Palczyńska przedstawiła najważniejsze rezultaty badania w obszarze pozaekonomicznych konsekwencji wykluczenia osób młodych z rynku pracy. Kolejne prezentacje opisywały finansowe i ekonomiczne skutki bezrobocia i niepewności zatrudnienia (Magdalena Rokicka), oraz wyniki badań terenowych, w tym ocenę polityk rynku pracy z perspektywy osób młodych poszukujących pracy (Jędrzej Stasiowski).

Do pobrania:

 


Wystawa zdjęć

Na korytarzach Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zawisły zdjęcia z konkursu fotograficznego „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE, organizowanego w ramach projektu „EXCEPT”. Przez dwa tygodnie młodzież studencka będzie miała okazję zapoznawania się z nimi w drodze na swoje wykłady. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich możliwość krótkiej refleksji nad ich własną drogą do dorastania.

Dodatkowo przekazuję, że informację o wystawie można znaleźć również na stronie Wydziału:
http://www.pedagog.uw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosci.php


Saloniki i EXCEPT

To było szóste spotkanie ekspertów z dziesięciu europejskich krajów, uczestniczących w badaniu. Tym razem fachowcy EXCEPT-a spotkali się w greckich Salonikach.


W dniach 27-30 sierpnia 2017 roku przedstawiono najnowsze wnioski z badań jakościowych i ilościowych. Zespoły krajowe omówiły długoterminowe skutki społeczno-ekonomiczne braku bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do publicznych i prywatnych systemów emerytalnych, oraz przedstawiły rekomendacje dotyczące polityk rynku pracy skierowanych do młodych. Przedstawiono również pierwsze wersje artykułów do specjalnej edycji czasopisma „Studies of Transitions States and Societies` (STSS)" . Ostatniego dnia spotkania panel ekspertów, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, Komisji Europejskiej, biur karier dla absolwentów, badacze z Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) skomentował najważniejsze wnioski z badania, wskazując obszary istotne z punktu widzenia praktyków rynku pracy.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na luty 2018 r.


Na „Esgiehu” o pracy na czas określony

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zorganizowała seminarium, w czasie którego poruszano tematy związane z rynkiem pracy młodego pokolenia. Wzięli w nim udział badacze projektu EXCEPT, którzy przedstawili referat: Relacja z prac projektu EXCEPT: Społeczno-ekonomiczne konsekwencje niepewności zatrudnienia i bezrobocia wśród młodzieży. Polska na tle Europy.

Zostały przedstawione ogólne założenia i główne ustalenia całego projektu, a następnie wyniki dotyczące wpływu umów czasowych na satysfakcję z pracy wśród młodzieży w krajach europejskich. Młodzi pracownicy zatrudnieni na czas określony są mniej zadowoleni z pracy w każdym z analizowanych krajów. Ta relacja jest silniejsza w krajach o wyższym bezrobociu. Na poziomie indywidualnym ukończenie edukacji formalnej wzmacnia ten negatywny związek.

Uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie wynikami projektu, sugerując organizację seminarium poświęconego wyłącznie wynikom tego projektu.


Bo badacze społeczni wiedza sporo o życiu

Jean Monnet w wieku 16 lat podjął decyzję o opuszczeniu rodzinnej Francji i rozpoczęciu studiów w Wielkiej Brytanii. Badacze realizujący projekt EXCEPT spotkali się z warszawską młodzieżą z Gimnazjum nr 33 i Liceum Ogólnokształcącego nr 32 jego imienia, gdzie rozmawiali z uczniami na temat wchodzenia w dorosłość.
Spotkanie dotyczyło również tematu badań społecznych - jak się je przeprowadza, po co takie badania są potrzebne i omówiono projekt EXCEPT jako przykład badania społecznego. Badacze przedstawili również informacje co to są badania jakościowi i ilościowe.

Jako przykład badań jakościowych pokazali uczniom, na czym polega fokus i analiza obrazów:
rozmawiali o tym, z czym uczniom kojarzy się dorosłość i wchodzenie w dorosłość (hasła podawane przez uczniów zapisywaliśmy na tablicy). W trakcie zajęć wykorzystali zdjęcia z konkursu fotograficznego EXCEPT, poprosili uczniów o interpretację, pogrupowanie w kategorie związane z dorosłością (praca, rodzina, odpowiedzialność itd.).

Na koniec prowadzący przeszli do przykładów badań ilościowych. Prosili uczniów o stworzenie rankingu krajów UE - w którym z krajów najwięcej osób młodych mieszka dalej z rodzicami, gdzie jest najwięcej early school leavers, gdzie jest największe bezrobocie wśród młodzieży i gdzie ich zdaniem mieści się Polska. Potem uczniowie otrzymali wykresy dotyczące tych zagadnień (stworzone na podstawie danych Eurostatu) i weryfikowali swoje przypuszczenia.


Sezon na pracę, praca na sezon

Praca sezonowa – słowo klucz dla wielu młodych ludzi w Polsce. Zwłaszcza studentów, którzy w wakacje odpoczywają od sal wykładowych. Niektórzy myślą też o zajęciu, które można połączyć z nauką. O różnych wariantach budowy kariery rozmawialiśmy w czasie organizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN konferencji „From School to Work. Badanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.

Pracownicy projektu EXCEPT przedstawili dwa referaty:
1. Wykluczenie i niepewność młodych ludzi na rynku pracy: determinanty, skutki i postrzeganie;
 2. Zadowoleni z pracy na czas określony? Satysfakcja z pracy młodych Europejczyków pracujących na umowach na czas określony.

conference jablonna 1705

W pierwszym wystąpieniu zostały przedstawione dynamiki ścieżek rynku pracy młodych ludzi z Polski, z zastosowaniem danych z badań podłużnych UE-SILC. Analiza wskazuje na odrębne wzorce przejścia na rynek pracy wśród osób z różnym wykształceniem, wśród których wykształceni młodzi ludzie mają najwięcej szans na stałe zatrudnienie, a wśród słabo wykształconych młodych częściej pojawiają się okresy bezrobocia.

Drugie wystąpienie dotyczy zagadnienia satysfakcji z pracy czasowej wśród młodych Europejczyków. Satysfakcja z pracy jest jednym z kluczowych wymiarów ogólnego poziomu zadowolenia z życia (OECD,2013) oraz istotnym czynnikiem warunkującym trajektorie zawodowe osób zatrudnionych (Souza-Poza, 2000). Z kolei praca czasowa, definiowana jako szeroka kategoria różnych form prawnych zatrudnienia charakteryzujących się ograniczonym horyzontem czasowym, stanowi coraz powszechniejszą formę zatrudnienia osób młodych (Eurofund, 2015) oraz wyraz ogólniejszych procesów globalizacji gospodarki i przenoszenia wiążących się z nią ryzyk biznesowych na pracowników (Gardawski 2009, Blossfeld 2008). Istniejące badania wskazują na szereg negatywnych konsekwencji zatrudnienia czasowego na stabilność zatrudnienia, zarobki, możliwości szkoleniowe i dalszy przebieg kariery zawodowej (Kalleberg 2000, Booth, Francesconi, & Frank 2002, Draca & Green 2004). Co wskazuje na zasadność zajęcia się tym problemem. Zważywszy na generalnie negatywny związek między pracą czasową a zadowoleniem z pracy, warto zastanowić się nad tym w jakich sytuacjach może się on osłabiać a w jakich wzmacniać. Dlatego w naszych analizach uwzględniamy zarówno moderujący wpływ uwarunkowań makro, takich jak sytuacja na krajowym rynku pracy, jaki i mikro, np. etap życia respondenta czy sytuacja finansowa gospodarstwa domowego na obserwowane zależności.


22-24 lutego 2017

Seminarium projektu EXPECT
W dniach 22-24  lutego 2017 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się spotkanie partnerów zagranicznych biorących udział w międzynarodowym projekcie badawczym EXCEPT. Spotkanie rozpoczęło seminarium poświęcone politykom rynku pracy kierowanym do młodzieży w Polsce, następnie uczestnicy panelu omówili specyfikę problemów rynku pracy dotykających polską młodzież, zastanawiając się również nad źródłami niedopasowań między strukturą kształcenia a potrzebami pracodawców. W seminarium wzięli udział przedstawiciele polskiej administracji publicznej, analitycy polityk publicznych, ewaluatorzy oraz akademicy zainteresowani problematyką rynku pracy i badań nad edukacją.

Kolejne dwa dni spotkania zostały przeznaczone na dyskusje w gronie wykonawców projektu. Polscy badacze przedstawili wstępne wyniki raportu z badania jakościowego, oraz analizy oparte na dwóch zbiorach wzdłużnych, dotyczące decyzji opuszczenia domu rodzinnego i  autonomii, oraz sytuacji ekonomicznej  młodych osób wykluczonych z rynku pracy.


1 grudnia 2016

Dostępny jest już nowy raport z badania EXCEPT przygotowany przez polski zespół badawczy. Raport pt : "Krótkookresowe ekonomiczne efekty niepewnej sytuacji na rynku pracy w krajach UE" ("The short-term economic consequences of insecure labour market positions in EU-28")  porównuje sytuację ekonomiczną osób młodych z 28 krajów Unii Europejskiej. 

Z raportu dowiadujemy się między innymi, że osoby młode do 30 roku życia są znacznie częściej zagrożone ubóstwem niż osoby w wieku produkcyjnym 30-59 letni. Wskaźnik ubóstwa jest jednak bardzo zróżnicowany pomiędzy krajami: najwyższy wskaźnik wśród osób młodych obserwujemy w Grecji, Rumuni i Dani, a najniższy w Holandii. Ważnym czynnikiem powiązanym z ryzykiem ubóstwa jest poziom edukacji, młode osoby z najniższym poziomem wykształcenia są nawet pięciokrotnie częściej narażone na życie w niedostatku niż ich rówieśnicy z wykształceniem, co najmniej średnim (przypadek Bułgarii i Słowacji).

Wyniki badania również wskazują, że we wszystkich krajach Unii, młodzi bezrobotni nie tylko są zagrożeni w większym stopniu ubóstwem, ale również częściej żyją w gospodarstwach domowych, które na co dzień borykają się z problemami finansowymi. O ile po kryzysie sytuacja materialna osób młodych w większości krajów Unii pogorszyła się,  to w porównaniu do 2006 w Polsce zmalał odsetek osób młodych zagrożonych ubóstwem oraz deprywacją materialną, co również znalazło odbicie w bardziej optymistycznej ocenie własnej sytuacji finansowej dokonanej przez młode osoby w roku 2014.

Pełna wersja raportu dostępna w języku angielskim [pobierz]


21-23 września 2016 r. w Sofii odbyło się spotkanie partnerów projektu EXCEPT

w którym  uczestniczyli  również przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych: Magdalena Rokicka, Małgorzata Kłobuszewska i Jędrzej Stasiowski. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Danitsy Sachevy, następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji młodzieżowych, związków zawodowych i przedstawiciel Bułgarskiej Izby Handlowej. Możliwość uczestniczenia w tak wielostronnej dyskusji stanowiła dobre wprowadzenie do specyfiki bułgarskiego rynku pracy i problemów jakich  doświadczają młodzi Bułgarzy, którzy rozpoczynają swoje karierę zawodową.

W związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem efektywnych narzędzi polityk publicznych wspierających młodzież doświadczającą trudności na rynku pracy (komponent WP2), partnerzy projektu wymienili się informacjami na temat skuteczności i efektywności rozwiązań funkcjonujących w ich krajach. O polskich uwarunkowaniach i rozwiązaniach w zakresie polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie młodzieży opowiedział Jędrzej Stasiowski.

Kolejne dni spotkania były przewidziane na dyskusje i przedstawienie dotychczasowych rezultatów badań.
Podsumowano 10 miesięcy badań terenowych, które zrealizowano w ramach komponentu badań jakościowych EXCEPT. W 9 krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono łącznie 384 indywidualne wywiady pogłębione z młodymi ludźmi. Badaczom udało się spełnić przyjęte założenia prób badawczych. Wśród przeprowadzonych wywiadów 46%  zrealizowano z młodymi bezrobotnymi, a pozostałe z osobami pracującymi, w większości pozostającymi w niepewnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie trwają prace nad analizą zgromadzonego materiału jakościowego. W trakcie spotkań badacze mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami oraz zaplanować dalsze prace badawcze.

Między innymi, na spotkaniu omówiono ostateczną strukturę krajowych raportów podsumowujących wyniki badań jakościowych. W raportach, poza krótkim wprowadzeniem na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz przeglądem polityk rynku pracy w danym kraju, znajdzie się szczegółowe podsumowanie analiz w zakresie wszystkich wątków badawczych projektu EXCEPT. Analizie poddany zostanie wpływ bezrobocia lub niepewnej sytuacji na rynku pracy na szereg wymiarów życia młodych ludzi – począwszy od ich sytuacji finansowej, poprzez wchodzenie w dorosłość i relacje z rodzicami, kończąc na stanie zdrowia i satysfakcji z życia.

W trakcie sesji poświęconej pracom w ramach modułu WP4 przedstawiono wyniki badań nad wpływem polityk rynku pracy na dobrostan i zdrowie młodych bezrobotnych, jak również wyniki badań wzdłużnych, które analizują te same zjawiska w dłuższej perspektywie czasowej. Z analiz przeprowadzonych przez Magdalenę Rokicką wynika, że wpływ utraty zatrudnienia na dobrostan i zadowolenie z życia zależy od prezentowanych przez badanych postaw i wartości związanych z pracą. Badania z wykorzystaniem danych europejskich wskazują, że urata pracy przez partnera ma negatywne skutki również dla zdrowia drugiego partnera, a efekt jest zróżnicowany w zależności od płci badanych. Zgodnie z wynikami analiz opartych na danych SHARE, doświadczenie bezrobocia w młodości  ma długookresowe negatywne skutki na zdrowie, również, w starszym wieku.

W module WP5, poświęconemu autonomii młodych, prace właśnie się rozpoczęły. Poznaliśmy założenia analiz w nim realizowanych. Nasz zespół przygotowuje artykuł do specjalnego wydania Socio-Economic Review na temat sytuacji młodzieży w Europie, niepewności na rynku pracy oraz autonomii. Tekst będzie dotyczył związku cen na rynku nieruchomości z autonomią mieszkaniowa młodych dorosłych w Polsce.

Nasz zespół przedstawił wyniki prac w module WP6, który za cel stawia sobie analizę ekonomicznych i finansowych efektów wykluczenia z rynku pracy osób młodych. Magdalena Rokicka zaprezentowała najważniejsze wnioski naszych analiz opisowych (raport zostanie ukończony wkrótce). Ryzyko ubóstwa wśród młodych znacznie różni się między krajami UE (największe w Grecji i Rumunii,  najniższe w Holandii). W większości krajów (poza Czechami, Łotwą, Polską i Rumunią) sytuacja pogorszyła się po kryzysie finansowym z 2008 r. Największe ryzyko ubóstwa, ale także deprywacji materialnej dotyczy młodych o niższych poziomach wykształcenia.

Z kolei Małgorzata Kłobuszewska przedstawiła wstępne wyniki modeli wielopoziomowych, w których przeanalizowała wpływ krajowych polityk rynku pracy oraz uwarunkowań instytucjonalnych na sytuację ekonomiczną młodych bezrobotnych, a także młodych zatrudnionych na umowach czasowych. Okazuje się, że w krajach, w których wydatki na aktywne oraz pasywne polityki rynku pracy stanowią większą część PKB, młodzi bezrobotni są bardziej chronieni przed ubóstwem, wykazują większe zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej, a także rzadziej są wykluczeni z życia towarzyskiego z powodów finansowych. Natomiast dla sytuacji młodych zatrudnionych na umowach czasowych znaczenie ma obecność związków zawodowych i ogólna sytuacja ekonomiczna kraju.


16.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE", zwycięzcy konkursu

Z przyjemnością prezentujemy zwycięzców konkursu fotograficznego „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE”:
http://www.except-project.eu/participate/
Wśród zwycięzców nie znaleźli się Polacy, ale wszystkim dziękujemy z a udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.


11.08.2016 – "DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuJE"

Od kwietnia do końca czerwca br. trwał konkurs „DOROSŁOŚĆ – Z CZYM TO SIĘ fotografuje”. Uczestnicy nadesłali wiele prac, z których zostały wybrane najlepsze zdjęcia kwietnia, maja i czerwca z każdego kraju. Biorą one udział w finałowym konkursie na najlepsze zdjęcie. Już wkrótce poznamy finalistów. Na razie możemy obejrzeć najlepsze zdjęcia miesiąca: http://www.except-project.eu/competition-photos/


22.06.2016 – spotkanie, czerwiec 2016

22 czerwca 2016 przedstawiciele instytutów realizujących projekt EXCEPT spotkali się z recenzentami oraz przedstawicielem Komisji w celu zaprezentowania postępów i rezultatów badań zrealizowanych w pierwszych roku trwania projektu. Dotychczasowe wysiłki konsorcjum zostały dobrze ocenione przez zewnętrznych recenzentów, a cenne uwagi i sugestie zostaną wprowadzone w trakcie realizacji zadań przewidzianych na kolejne lata.
10.05.2016 – Podsumowanie pierwszych miesięcy badania, kwiecień 2016

Minął pierwszy rok realizacji projektu i dokonujemy pierwszych podsumowań badawczych. Zachęcamy do zajrzenia do krótkiej anglojęzycznej publikacji na temat rezultatów z tego okresu: except-policy-brief.pdf26.04.2016 - Badania terenowe EXCEPT na półmetku

Projekt EXCEPT to nie tylko analiza twardych danych ilościowych, równolegle realizujemy badania jakościowe.

Przez ostatnich kilka miesięcy zrealizowaliśmy ponad 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi ludźmi, którzy szukają pracy lub już pracują. Wysłuchujmy ich historii, staramy się zrozumieć ich sposoby patrzenia na pracę, dorosłość, samodzielność.  Pytamy o plany na przyszłość oraz pomysły na sprawniejsze działania instytucji, które próbują w Polsce pomagać młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Wywiady realizowaliśmy już w Warszawie, Łodzi, Radziejowie, Nakle nad Notecią, ale to nie koniec – w kolejnych miesiącach odwiedzimy wiele innych zakątków Polski.

W tym samym czasie, wywiady wedle tego samego scenariusza realizują badacze z Ukrainy, Włoch, Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i  Estonii.  Liczymy, że zgromadzony materiał pozwoli na wnikliwą analizę problemów poruszanych w projekcie EXCEPT – dostarczy nowych hipotez i pozwoli lepiej zrozumieć wyniki analiz ilościowych.

Dotychczas spotkaliśmy wiele życzliwych nam osób i instytucji, bez których realizacja badania byłaby o wiele trudniejsza. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, łódzkiego Domu Samotnej Matki.  Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. 

 8.04.2016 - Konkurs fotograficzny EXCEPT

Pomóżcie nam zrozumieć, jak to jest stawać się dorosłym w XXI wieku! Weźcie udział w konkursie fotograficznym, wysyłając prace, w których znajdą odbicie Wasze refleksje, obawy i doświadczenia i zbierajcie nagrody. Więcej

 

 

 
24-26.02.2016

W lutym odbyło się kolejne spotkanie projektowe. W ciągu dwóch dni pobytu w Bambergu prezentowaliśmy dotychczasowe wyniki badań, dyskutowaliśmy założenia kolejnych części badania oraz dzieliliśmy się uwagami  co do obecnie realizowanych analiz. W czasie spotkania mieliśmy również okazję zapoznać się z badaniami zewnętrznymi prowadzonymi w projekcie CUPESSE, oceną działań przygotowawczych w dziedzinie gwarancji dla młodzieży, jak i wynikami prac badaczy z instytutu IAB.18.02.2016

O wynikach naszych wstępnych badań ilościowych napisali:


11.12.2015

Polski zespół zakończył pracę nad pierwszym raportem w projekcie EXCEPT. Publikacja w języku angielskim, zatytułowana „Composition and cumulative disadvantage of youth across Europe” przedstawia ilościową charakterystykę problemu wykluczenia młodych absolwentów na rynku pracy we wszystkich krajach unijnych i na Ukrainie. Materiał ten stanowi bazę do dalszych prac analitycznych, a powstał z wykorzystaniem zharmonizowanych danych europejskich tj. EU-LFS, EU-SILC, oraz ESS. W raporcie znajdziemy porównawczą analizę sytuacji młodych absolwentów na rynku pracy w trzech okresach: 2007, 2010 i 2013 roku. Główne zagadnienia poruszane w raporcie to: wykluczenie na rynku pracy, oraz niepewność i niestabilność zatrudnienia.

Publikacja dostępna jest na stronie głównej projektu : http://www.except-project.eu/working-papers/

Uczestnicy projektu

Projekt realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w konsorcjum z partnerami międzynarodowymi:

 • Tallinn University – lider konsorcjum (Estonia),
 • Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Niemcy),
 • Universitaet Duisburg Essen (Niemcy),
 • Institute for the Study of Societies and Knowledge (Bułgaria),
 • Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (Grecja),
 • Universita degli Studi di Torino (Włochy),
 • UMEA Universitet (Szwecja),
 • University of Kent (Wielka Brytania),
 • International Civil Organisation Kyiv Economics Institute (Ukraina).

Zespół

 • Magdalena Rokicka – lider zespołu
 • Małgorzata Kłobuszewska – badacz
 • Marta Palczyńska – badacz
 • Jędrzej Stasiowski – badacz
 • Paweł Kubicki – badacz
 • Beata Grzesiak – koordynator

Kontakt

W sprawach dotyczących badania można się kontaktować pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie w godz. 9.30-13.30: 22-2417104

logo srodekMIiRmnisw logotyp
CKE
ORE
GUS
 
PTE
 
OSKKO
 
SIO/CIE
 
 COPYRIGHT ©  INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH 2010-2018