ebiś kolor

 

Informacje o półroczniku

Czasopismo „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” (EBiŚ) wydawane jest w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) od 2002 roku, początkowo pod nazwą „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Innowacje. Inspiracje”. Pierwszym Redaktorem Naczelnym i założycielem EBiŚ jest prof. zw. dr hab. Danuta Cichy, wieloletni pracownik IBE. Do 2019 r. czasopismo wydawane było jako kwartalnik, od 2020 r. przyjęło formę półrocznika (dwa numery w roku).

W EBiŚ publikowane są artykuły naukowe z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz dziedzin pokrewnych. Problematyka czasopisma obejmuje głównie następujące zagadnienia: osiągnięcia w nauce i zastosowanie nauk podstawowych w kształceniu przyrodniczym, biologicznym i środowiskowym, technologie informacyjne i nowe media w nauczaniu i uczeniu się, strategie, metody i techniki edukacyjne, projektowanie procesu dydaktycznego, przyrodnicza edukacja formalna, nieformalna i pozaformalna.

W czasopiśmie publikowane są także prace interdyscyplinarne oraz rozwiązania dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w szkole i samodzielnym zdobywaniu wiedzy. Ważnym wątkiem tematycznym jest komunikacja i mediacja naukowa oraz popularyzacja wiedzy. Integralną częścią czasopisma jest strona internetowa, a pierwotną i jedyną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo składa się z trzech działów:

NAUKA-DYDAKTYKA – to artykuły naukowe, przede wszystkim o charakterze przeglądowym, które mają szansę zainteresować nie tylko środowisko naukowe, ale także ambitnych nauczycieli oraz uczniów i studentów pasjonujących się naukami przyrodniczymi. Nie odbiegają one daleko od tematów poruszanych w szkole, jednak chętnie publikujemy wśród nich artykuły traktujące o bieżących odkryciach naukowych, które jeszcze nie miały szansy trafić do podręczników.

DYDAKTYKA-SZKOŁA – teksty mające bezpośrednie przełożenie na praktykę dydaktyczną w szkole: artykuły lub materiały przedstawiające rozmaite źródła informacji (np. serwisy internetowe), metody pracy z uczniami, scenariusze lekcji lub opracowania (np. podsumowujące realizację projektu dydaktycznego), które pomagają w codziennej pracy nauczycieli.

WYDARZENIA I REKOMENDACJE (dział niecykliczny) – recenzje książek i innych materiałów, zapowiedzi wydarzeń lub ich podsumowania itd., czyli wszystko, co może być interesujące dla czytelników EBiŚ, a nie mieści się w formule tekstów naukowych, opracowań czy materiałów dydaktycznych.

Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2021 r. – ma przypisane 100 punktów. Obecne jest w elektronicznych bazach czasopism, takich jak Central and Eastern European Online LibraryThe Central European Journal of Social SciencesJagiellońska Biblioteka Cyfrowa oraz na portalu społeczności akademickiej: Academia.edu.

Czasopismo jest prowadzone zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie EBiŚ bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Szczegółowe informacje na temat praktyk wydawniczych znajdują się w zakładce "Dla autorów". Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów. Publikowane materiały nie są objęte prenumeratą.