Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt „Rozwój systemu monitoringu karier absolwentów i absolwentek szkół ponadpodstawowych”, który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Cele projektu

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę ulepszenia i rozbudowy istniejącego systemu monitoringu karier. Głównym celem projektu jest dopasowanie zakresu informacji gromadzonych w systemie oraz sposobu raportowania wyników analiz do zróżnicowanych potrzeb wielu kategorii odbiorców: ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, organów nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli, instytucji rynku pracy, pracodawców, rodziców i uczniów, a także naukowców i badaczy.

System monitoringu karier uruchomiony w 2021 r., tworzony przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), dostarcza cennych informacji dotyczących sytuacji absolwentów, ale pomija kilka ważnych grup. Nie uwzględnia uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), osób kształcących się w systemie rzemiosła, wymagających kształcenia specjalnego lub cudzoziemców, w tym uchodźców z Ukrainy. Istotną grupą, pominiętą obecnie w systemie, są osoby przedwcześnie przerywające edukację, które według Eurostatu stanowią 6% 18-24 latków. Uzupełnienia wymagają też informacje dotyczące sytuacji zawodowej absolwentów, tak, aby w dokładniejszy sposób prezentować ich poziom zatrudnienia, zgodność wykształcenia z wykonywanym zawodem, a także poziom uzyskiwanych przez nich zarobków. W związku z ograniczeniami obecnie funkcjonującego systemu, projekt przewiduje rozszerzenie zakresu danych administracyjnych pozyskiwanych do monitoringu z dotychczasowych rejestrów (SIO, ZUS) oraz dodanie  nowych rejestrów: danych KRUS oraz KAS. Wprowadzenie tych zmian wymaga przygotowania i wdrożenia rozwiązań prawnych, analitycznych i informatycznych, które są przedmiotem projektu.

Ważnym elementem projektu jest także rozbudowa systemu raportowania wyników monitoringu, dzięki któremu będą one dostępne w bardziej przystępnej formie dla szerszego grona użytkowników i użytkowniczek. Biorąc pod uwagę różnorodność potrzeb interesariuszy, kluczowe jest stworzenie możliwości samodzielnego wyboru istotnych dla nich zestawień danych i raportów, z uwzględnieniem m.in. takich kryteriów jak płeć, zawód szkolny i branża lub przekrój terytorialny. Unowocześniony system raportowania wyników będzie zawierał predefiniowane widoki raportów dopasowane do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, materiały pomocnicze i edukacyjne, umożliwi także użytkownikom samodzielne budowanie zestawień dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Projekt zapewni trwałość swoich efektów poprzez wprowadzenie rozwiązań prawnych, analitycznych i informatycznych umożliwiających udoskonalenie sposobu realizacji ważnego zadania publicznego wspierającego realizację polityki oświatowej. Modernizacja systemu monitoringu zwiększy zarówno zakres prezentowanych informacji, jak i dostępność wyników, które będą publikowane w interaktywnej, czytelnej formie.

Rezultaty

W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów:

 • Rozwiązania prawne i analityczne, które pozwolą na rozszerzenie zakresu informacji wykorzystywanych w monitoringu karier.
 • Rozszerzenie zakresu monitoringu o nowe kategorie osób, które uczyły się w szkołach ponadpodstawowych.
 • Portal Monitoringu Karier – system do raportowania wyników monitoringu, w którym będą udostępniane moduły do generowania raportów z monitoringu dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, materiały pomocnicze i edukacyjne. Moduły pozwolą użytkownikom na samodzielne, elastyczne budowanie raportów dostosowanych do ich potrzeb

Zadania w projekcie

Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:

 1. Opracowanie rozwiązań prawnych i analitycznych umożliwiających:
  1. lepsze określenie sytuacji na rynku pracy absolwentów kontynuujących naukę i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, podejmujących zatrudnienie w gospodarstwach rolnych lub samozatrudnionych,
  2. oszacowanie wynagrodzeń osób objętych monitoringiem z uwzględnieniem informacji o wymiarze zatrudnienia,
  3. identyfikację grup absolwentów, które obecnie nie są widoczne w systemie, w szczególności osób przedwcześnie przerywających edukację, absolwentów rzemiosła, uczestników Ochotniczych Hufców Pracy, uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uchodźców.
 2. Dostosowanie systemu monitoringu i raportowania do indywidualnych potrzeb różnych grup użytkowników oraz promowanie efektywnego wykorzystania wyników monitoringu.
 3. Opracowanie i wdrożenie docelowego systemu informatycznego, który służy do przetwarzania danych i raportowania wyników monitoringu. Kluczowe etapy zadania obejmują opracowanie prototypu rozwiązania oraz jego późniejsze wdrożenie.

Grupy docelowe

Odbiorcami ww. działań są:

 • Minister właściwy ds. oświaty i wychowania, organy nadzoru pedagogicznego oraz władze samorządowe województw,
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne (niesamorządowe) organy prowadzące szkoły
 • Dyrektorzy i dyrektorki szkół lub placówek oraz nauczyciele
 • Pracodawcy, instytucje rynku pracy oraz doradczynie i doradcy zawodowi
 • Rodzice, uczniowie i uczennice podejmujący decyzje edukacyjne
 • Naukowcy, naukowczynie i badacze oraz badaczki prowadzący badania dotyczące karier absolwentów szkół ponadpodstawowych
 • Przedstawiciele i przedstawicielki partnerów społecznych i organizacji pozarządowych

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje) za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-580 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej
 

  

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

Partner Projektu: Centrum Informatyczne Edukacji

Wartość Projektu wynosi 12 938 240,67 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 10 676 636,20 zł

Data podpisania umowy: 18.01.2024 r.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 261 604,47 zł

Nr. projektu: FERS.01.04-IP.05-0013/23

znaki strona www male