Wytyczne dla autorów (Wytyczne redakcyjne)

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Redakcja przyjmuje artykuły w wersji elektronicznej, w języku polskim i angielskim. Artykuł należy zgłosić drogą elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Tekstów nie należy podpisywać, a wszelkie informacje, które mogłyby nakierować na autora (autorów) artykułu należy zanonimizować. Pełna dokumentacja zgłoszonego tekstu powinna zawierać:

a) oświadczenie o oryginalności tekstu zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Edukacja”;

b) plik tekstowy z danymi teleadresowymi i notą o autorze (autorach);

c) plik z tekstem zasadniczym przygotowanym zgodnie ze standardami APA, zawierający bibliografię, 4-5 słów kluczowych i streszczenie w języku polskim i angielskim oraz angielską wersję tytułu;

d) pliki graficzne, jeśli pojawiają się w artykule (koniecznie jako odrębne pliki).

 

 1. Teksty złożone do „Edukacji” nie mogą być wcześniej opublikowane w języku polskim, ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism. Jeżeli artykuł był już opublikowany w innym języku, należy zaznaczyć to w przesłanych materiałach. Autor powinien też ujawnić wszelki wkład innych osób w powstawanie artykułu (patrz pkt 8).
 1. W przypadku publikacji powstałej w ramach projektu lub grantu badawczego, w pliku z danymi teleadresowymi, konieczne jest dodanie formuły: Artykuł powstał [badania przeprowadzono] w ramach projektu [tytuł, a w nawiasie nr projektu], prowadzonego w [nazwa instytucji], finansowanego przez [nazwa grantodawcy]. W przypadku, gdy publikacja powstała na podstawie pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej w pliku z danymi teleadresowymi należy zawrzeć formułę: Artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej [rozprawy doktorskiej) przygotowanej pod kierunkiem [tytuł, imię, nazwisko promotora] w [nazwa i wydział instytucji naukowej].
 1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko autora
  (autorów), stopień lub tytuł naukowy (jeśli dotyczy), numer ORCiD (jeśli dotyczy), afiliację, aktualny telefon, e-mail (adres e-mail zostanie opublikowany przy nazwisku autora).
 1. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, grafik, zdjęć, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 1. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 1. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 1. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w przesłanej postaci.
 1. Redakcja zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii przyjęcia lub odrzucenia tekstu na dowolnym etapie procesu jego publikacji. 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE:

 1. Tekst główny: Objętość ok. 20–40 tys. znaków (+ bibliografia), zapisany w pliku tekstowym, w formatach: .doc, .rtf lub .docx, wyjustowany, złożony stylem normalnym (zasadniczym), podstawowym krojem pisma Times New Roman; wielkość czcionki 12 pt, ciągła numeracja stron w dolnym prawym rogu, 1,5 linii odstępu między wierszami; marginesy po 2,5 cm z każdej strony. Pierwszy wiersz akapitu wcięty 0,5 cm.
 1. W tekście głównym nie należy stosować pogrubień ani podkreśleń, kursywa stosowana jest dla nazw publikacji, słów obcojęzycznych lub symboli matematycznych. Jeśli to możliwe należy unikać skrótów, z wyjątkiem ogólnie przyjętych w jęz. polskim (m.in., np. itd.). Przy akronimach i skrótach nazw należy podać pełne rozwinięcie przy pierwszym użyciu, a stosowany w dalszej części tekstu skrót zapisać w kwadratowym nawiasie. Cyfr należy stosować do zapisu wartości powyżej 10 (włącznie); do zapisu wartości poniżej 10 należy używać wyrazów (z wyjątkiem abstraktów i tabel – tutaj cyfry).
 1. Śródtytuły pogrubione, oddzielone 1 wierszem światła od ostatniego akapitu. Pierwszy poziom śródtytułu wyśrodkowany, drugi wyrównany do lewej, trzeci poziom śródtytułu z pogrubieniem i kursywą wpuszczony w akapit, czwarty pisany kursywą bez pogrubienia, w akapicie.
 1. Opis tabeli: Zapis bez skrótu, z numeracją, bez kropki po numerze, bez boldowania, tytuł tabeli poniżej kursywą, wszelkie adnotacje, legenda pod tabelą.

Tabela 1

Tytuł tabeli

Źródło:

 1. Do elementów graficznych stosować należy dwie formy zapisu: Rysunek (wykresy, schematy, i wszystkie inne elementy graficzne, poza zdjęciami) i Zdjęcie. Podpis pod rysunkiem/zdjęciem, bez skrótu, z numeracją i kropką na końcu, po której dajemy tytuł lub opis zdjęcia, autor zdjęcia w nawiasie (fot. J. Kowalski). Elementy graficzne należy dostarczyć jako odrębne pliki – dotyczy to m.in. wszystkich wykresów, grafik, zdjęć, printscreenów oraz materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 1. Przypisy rzeczowe umieszczane są na dole strony; odwołania bibliograficzne w tekście (nazwisko, rok wydania), zgodne ze standardem APA (charakterystyka poniżej). Cytując, należy zawsze podać w nawiasie: autora/autorów, rok wydania i numer strony (np.: Kowalski, 1992, s. 224). Gdy objętość cytatu przekracza 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem 0,5 cm, bez cudzysłowu, czcionką TNR 11 pt. W pozostałych przypadkach fragment umieszcza się w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie. Do wyróżnienia cytatu nie należy stosować kursywy.

 

 1. Streszczenie informatywne w języku polskim oraz angielskim do 250 słów. Musi obejmować krótkie i treściwe wskazanie: poruszanej problematyki, celu badań, metodologii, użytych danych, rezultatów i konkluzji,.

Załączniki:

 1. Zasady odwoływania się do innych publikacji (plik PDF)
 2. Szablon artykułu (plik DOCX)

Zobacz: Standardy etyczne i obowiązki redakcji, autorów i recenzentów

Zasady odwoływania się do innych publikacji w czasopiśmie EDUKACJA

Na odwołanie do publikacji składa się odsyłacz w tekście, opis publikacji w bibliografii. Każdy odsyłacz może odsyłać tylko do jednego opisu. Do każdego opisu musi odsyłać przynajmniej jeden odsyłacz.

Odsyłacze

 1. Na odsyłacz składa się nazwisko autora i rok wydania: (Kowalski, 2001) lub Kowalski (2001). Zaleca się podawanie imienia autora przy pierwszym odwołaniu się do jej/jego tekstów: Jan Kowalski (2001). Podawanie imienia lub inicjału imienia w odsyłaczu jest niedopuszczalne: (-Kowalski, 2001).
 1. Jeśli autorem jest instytucja, podaje się jej pełną nazwę: (Główny Urząd Statystyczny, 2009). Gdy odnosimy się do publikacji kilkukrotnie, pierwsze użycie: (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2009); dalej: (GUS, 2009).
 1. Jeśli publikacja jest niedatowana, zamiast roku pisze się „bdw”: Kowalski (bdw.), (Nowoczesna rodzina, bdw). Analogiczną zasadę stosuje się w przypadku braku danych o autorze dzieła (skrót: bda.)
 1. Jeśli w spisie literatury znajduje się więcej niż jedna publikacja jednego autora z tego samego roku, w odsyłaczu i opisie rozróżnia się je literami dodanymi po roku (bez spacji): (Kowalski, 2001a).
 2. Jeśli publikacja ma dwóch autorów, podaje się dwa nazwiska ze spójnikiem „i”: (Kowalski i Nowak, 2001) lub Kowalski i Nowak (2001). Jeśli autorów jest więcej, spójnik „i” stawia się przed ostatnim: (Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001).
 1. Jeśli autorów jest od 3 do 5, podaje się wszystkie nazwiska tylko w pierwszym odsyłaczu: (Kowalski, Nowak i Kwiatkowska, 2001). W kolejnych odwołaniach do tej publikacji podaje się tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „i in.”: (Kowalski i in., 2001).
 1. Jeśli autorów jest więcej niż 5, we wszystkich odsyłaczach podaje się tylko pierwsze nazwisko z dodaniem „i in.”.
 1. Odsyłacze można łączyć w jednym nawiasie, zachowując porządek alfabetyczny, a nie chronologiczny: (Kowalski, 2001, 2007; Nowak, 1993).
 2. Jeśli odsyłacz stoi przy cytacie, w odsyłaczu podaje się numer strony: (Kowalski, 2001, s. 123).
 1. Jeśli autor tekstu odwołuje się do publikacji znanej mu jedynie z omówienia przez autora innej publikacji, odsyłacz z przyimkiem „za:” odsyła do tej innej publikacji: (Nowakowski, 1998, za: Zieniecka, 2007). Natomiast w spisie literatury należy podać jedynie pracę, z której pochodzi omówienie (w tym wypadku: Zieniecka, 2007).
 2. W przypadku źródeł internetowych najlepiej wskazać autora tekstu/artykułu, jeśli nie ma takiej możliwości, to należy podać nazwę strony, pierwsze użycie: (Narodowe Centrum Nauki [NCN], 2020); dalej: (NCN, 2020). W bibliografii: autor
  (rok), tytuł, link, a jeśli nie ma autora: nazwa strony (rok), tytuł, link. Oczywiście ważna jest datę (rok) opublikowania tekstu/artykułu, a nie data dostępu, tej nie podajemy, chyba, że nie ma daty publikacji, wtedy za adresem strony (linkiem) podajemy w nawiasie (data dostępu: 16.10.2020)

Opisy publikacji

Wszystkie opisy zestawia się w porządku alfabetycznym w części „Bibliografia”. Nie dzieli się opisów według źródeł (np. na książki i artykuły lub na źródła drukowane i internetowe).

1. Opis książki

Bobowski, K., Kowalski, P. i Nowak, A. (2001). Potoczne teorie edukacji (wyd. 2). Warszawa:

Wydawnictwo XYZ.

Anderson, J. R. 1998. Jak żyć? Przeł. J. Kwiatkowski. Warszawa: Żaczek.

Uwagi: kolejność elementów opisu i wszystkie znaki interpunkcyjne są obowiązkowe. Tytuł książki pisze się kursywą. W książkach tłumaczonych z języków obcych podaje się nazwisko tłumacza.

2. Opis pracy zbiorowej

Zieniecka, P. (red.). (2002). Podstawy psychologii kształcenia. Kraków: Wydawnictwo ZYX.

Uwaga: opis pracy zbiorowej umieszcza się tylko wtedy, autor odwołuje się w tekście do całej pracy, a nie do jej poszczególnych rozdziałów.

3. Opis rozdziału w pracy zbiorowej

Kowalski, A. (1990). O emocjach inaczej. W: P. Jankiewicz (red.), Emocje i motywacje (t. 3, s. 235–

302). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

Lang, P. J., Bradley, M. M. i Cuthbert, B. N. (1997). Motivated attention: affect, activation, and action. W: P. J. Lang, R. F. Simons i M. Balaban (red.), Attention and orienting: sensory and motivational processes (wyd. 2, s. 97–135). Mahwah: Erlbaum.

Uwagi: kursywą pisze się tylko tytuł pracy zbiorowej. Zastąpienie nazwiska autora i tytułu rozdziału nazwiskiem redaktora i tytułem pracy zbiorowej jest niedopuszczalne, chyba że przywoływana jest cała publikacja pod redakcją (pkt 2).

4. Opis artykułu w czasopiśmie naukowym

Carstensen, L. L. (1992). Social and emotional patterns in adulthood: support for socioemotional selectivity theory. Psychology and Aging, 7, 331–338.

Arnold, C. (2005). An introduction to hierarchical linear models. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 25(2), 58–90.

Nowak, K. (1998). Zazdrość w pokoju nauczycielskim. Edukacja, 61(1), 27–35.

Uwagi: Kursywą pisze się tylko tytuł czasopisma. Podawanie numerów stron, na których znajduje się artykuł, jest obowiązkowe. W czasopismach, które stosują podział na tomy, a w obrębie tomu na zeszyty zachowujące ciągłą numerację stron, po tytule czasopisma podaje się numer tomu (kursywą) i numery stron: 7, 331–338. Jeśli w każdym zeszycie strony są numerowane od początku, podaje się też numer zeszytu – w nawiasie, prostym drukiem, bez spacji: 25(2), 58–90. W pismach, w których nie obowiązuje podział na tomy, po tytule podaje się tylko numer zeszytu i numery stron: 1, 7–35. Na końcu artykułu dołączamy numer DOI, jeśli artykuł takowy posiada.

Peterson, R. A. (1992). Understanding audience segmentation. From elite and mass to omnivore and univore. Poetics, 21, 243-258. [DOI: https://doi.org/10.1016/0304-422X(92)90008-Q]

5. Opis referatu

Ostrowski, E. (2007). Asymetria w relacjach interpersonalnych w szkole. Referat przedstawiony na VI Konferencji Towarzystwa Edukacyjnego, Warszawa.

6. Opis pracy niepublikowanej

Roszkowska, G. (2004). Polska adaptacja aplikacji Lorem ipsum [Niepublikowana praca magisterska]. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

7. Opis publikacji, której autorem jest instytucja

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2000). O nauczaniu języków obcych. Biblioteczka Reformy, 27.

Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

8. Opis artykułu z gazety codziennej, tygodnika lub miesięcznika

Kowalski, J. (2012). Sołtys, minister, śmieciarz. Gazeta Wyborcza, 20 stycznia, 11.

Cheda, R. (2012). Służba nie drużba. Polityka, 3, 44–46.

9. Opis datowanej pracy opublikowanej w internecie

Główny Urząd Statystyczny (2010). Struktura ludności według wieku w latach 1975–2030. Pobrano z http://www.stat.gov.pl/gus/5840_646_PLK_HTML.htm

Uwaga: opisu źródeł internetowych nie należy kończyć kropką.

10. Opis niedatowanej pracy opublikowanej w internecie

Nowoczesna rodzina (bdw.). Pobrano 12 listopada 2011 z http://www.obiadrodzinny.pl

11. Opis nagrania wideo w internecie

Bird tricks (2008). Tips for training a parrot to talk [Plik wideo]. Pobrano

12. Opis blogu lub czatu

Kulczycki, E. (2011). Lista czasopism punktowanych nie obowiązuje?! [Blog]. Pobrano

13. Opis zbioru danych

Europejski Sondaż Społeczny (2011). Population statistics [Zbiór danych i książka kodowa].

zobacz: Zasady odwoływania się do innych publikacji (plik PDF)

SZABLON ARTYKUŁU

Tytuł artykułu

Streszczenie

 (200-250 słów. Musi obejmować krótkie i treściwe wskazanie: celu badań, metodologii, rezultatów, konkluzji oraz informacje dodatkowe).

Słowa kluczowe: (3-5 słów kluczowych)

 

Title of the article

Abstract

Keywords: (3-5 słów kluczowych)

 

Wprowadzenie

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst.

1. Podtytuł

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst (Nowak, 2018), tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, „tekst cytowany” (Kowal, 2011, s. 98). Tekst tekst.

1.1. Podtytuł

1.1.1. Podtytuł

Podtytuł

Tabela 1

Tytuł tabeli

     

Źródło:

Wnioski

Tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst tekst, tekst, tekst, tekst.

Bibliografia

Cichy, D. (1980). Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP.

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak.

Pobierz szablon artykułu (plik DOCX)

Aktualny numer kwartalnika EDUKACJA

Edukacja 01 2023 okladka