Współpraca

Instytut Badań Edukacyjnych jako wiodąca instytucja badawcza w obszarze edukacji współpracuje z licznymi podmiotami w kraju i za granicą. Jest członkiem wielu międzynarodowych stowarzyszeń. Organizuje serminaria i konferencje z udziałem ekspertów z Polski i całego świata. Badacze IBE są też gośćmi podobnych spokań naukowych organizowanych przez ośrodki zagraniczne. Spotkania te służą wymianie doświadczeń i refleksji nad polityką i praktyką edukacyjną, a także projektowaniu i realizacji badań w obszarze oświaty.

Instytut jest odpowiedzialny za realizację polskiej części międzynarodowych projektów badawczych:

 • Międzynarodowe Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIACC)
 • Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich (ICCS)
 • Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (PIRLS)
 • Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS)

IBE jest również instytucją ekspercką (mandated body) w ramach Inicjatywy Twinningowej (wsparcia instytucjonalnego dla objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa). 

Współpraca krajowa

aps logo

Instytut Badań Edukacyjnych oraz Akademia Zamojska zamierzają inicjować badania naukowe i edukacyjne, wspierać kształcenie zawodowe w regionie czy wspierać prowadzenie prac badawczych i dyplomowych na kierunku pedagogika oraz innych kierunkach, podejmujących zagadnienia edukacyjne.

https://upz.edu.pl/

logo

Umowa zakłada wspólną realizację badań, wymianę informacji i wdrażanie wspólnie wypracowanych rozwiązań. Została zawarta w celu stworzenia korzystnych i efektywnych ram współpracy w projektowaniu i realizacji badań z zakresu szeroko rozumianej edukacji, w szczególności egzaminowania, oraz podnoszenia jakości kształcenia w obszarze dydaktyki.
Współpraca dotyczy opracowywania i realizacji badań i analiz, promocji i upowszechniania wyników wspólnych badań, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także wdrażania wypracowanych rozwiązań oraz wyników projektów badawczych. Na mocy umowy obie strony zobowiązują się również do wzajemnego udostępniania sobie zanonimizowanych danych egzaminacyjnych i danych z badań oraz innych materiałów i informacji służących rozwojowi i poprawie efektywności prowadzonych badań i analiz.

https://www.cke.gov.pl/

logo fpan

IBE razem z Fundacją Polskiej Akademii Nauk planuje wspólną realizację projektów badawczych w obszarze edukacji, a w szczególności w zakresie wspierania potencjału dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.
Strony zamierzają także prowadzić wymianę informacji, konsultacje oraz działania promocyjne w zakresie popularyzacji wyników i osiągnięć naukowych w dziedzinie edukacji.

http://www.fundacjapan.pl/

gus logo small

IBE współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym przy opracowywaniu wyników badań naukowych. GUS jest organem administracji państwowej, który gromadzi i udostępnia informacje statystyczne z zakresu wielu dziedziń życia społecznego i prywatnego Polaków. Publikuje też komunikaty dotyczące najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

IBE współpracuje z Głównym Urzędem Statystycznym przy opracowywaniu wyników badań naukowych. GUS jest organem administracji państwowej, który gromadzi i udostępnia informacje statystyczne z zakresu wielu dziedziń życia społecznego i prywatnego Polaków. Publikuje też komunikaty dotyczące najważniejszych wskaźników charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

pte logo

Przy projektowaniu metodologii badań z zakresu ekonomii edukacji Instytut współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. PTE jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalnością opiniotwórczą, podnoszeniem kwalifikacji oraz integracją środowiska ekonomistów.

logo oskko

Współpraca z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty obejmuje konsultacje przy projektowniu i realizacji badań IBE z zakresu edukacji związanych z kadrą zarządzającą szkołami. OSKKO zrzesza dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Jako organizacja pozarządowa zajmuje się społecznie prawem oświatowym.

ksap logo

By rozwijać i umacniać nowoczesne podejście do polityki i praktyki edukacyjnej IBE współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie. Misją KSAP jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników dla administracji.

aps logo

Przy projektowaniu i realizacji wspólnych projektów badawczych Instytut współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. APS jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce.

zpp logo

„Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce" prowadzone jest przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. ZPP skupia 316 powiatów i miast na prawach powiatów i reprezentuje je na forum krajowym oraz międzynarodowym. Wśród celów ZPP jest podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych oraz m.in. działań dotyczących wymiany naukowej.

biblioteka narodowa logo

IBE współpracuje z Biblioteką Narodową w ramach projektu „Badanie czytelnictwa dzieci i młodzieży". Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury.

collegiumcivitas logoceo logo

Instytut jest zaangażowany we współpracę z Collegium Civitas oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczącą Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. CEO jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Collegium Civitas to niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie, która działa działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki.

 wfis uw logo

 W ramach organizacji praktyk IBE prowadzi współpracę z Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. UW jest polską uczelnią państwową. Zatrudnia ponad 7000 osób (w tym 3556 nauczycieli akademickich), a kształci ponad 50 000 studentów. Ofertę dydaktyczną uczelni stanowi 39 kierunków studiów i ponad 100 specjalności i specjalizacji z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.

IBE aktywnie współpracuje ze środowiskiem naukowym. Porozumienia zawarte w latach 2013-2014 z Uniwersytetami – Jagiellońskim, Gdańskim i Rzeszowskim oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie obejmują wymianę doświadczeń w dziedzinie badań edukacyjnych, opracowywanie wspólnych publikacji naukowych, promocję i rozpowszechnianie wyników badań, wdrażaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań.

Uniwersytet Jagielloński - logotyp

W ramach umowy z Uniwersytetem Jagiellońskim Instytut prowadzi działania związane m.inn. z szerzeniem dobrych praktyk w nauczaniu nauk przyrodniczych w szkołach.

Uniwersytet Gdański - Logo

Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim zakłada podejmowanie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w obszarze dydaktyki.

Uniwersytet Rzeszowski - Logo

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim zawarta została w celu tworzenia wzajemnie korzystnych warunków i ram współpracy przy projektowaniu i prowadzeniu badań związanych z realizacją podstawy programowej w zakresie matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

SWPS - Logo

Organizowanie staży dla studentów SWPS w IBE i współpraca przy opracowywaniu narzędzi badawczych to dodatkowe nurty współpracy pomiędzy IBE i SWPS.

bydgoszcz

Na podstawie umowy ramowej o współpracy zawartej z miastem Bydgoszcz w marcu 2014 roku organizowane są wspólne seminaria i konferencje o tematyce edukacyjnej, wymieniane doświadczenia i dobre praktyki w dziedzinie analiz i badań edukacyjnych, upowszechniane wyniki badań. IBE i Bydgoszcz współpracują również w ramach organizowanego przez Instytut projektu Dzieci myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego

uksw-logo

Celem umowy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest wypracowanie wzajemnie korzystnych warunków i ram współpracy przy projektowaniu, realizacji i opracowywaniu wyników prowadzonych badań z zakresu szeroko rozumianej edukacji oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia jakości kształcenia w obszarze dydaktyki.

urzad-marszalkowski-pomorskie-logo

Porozumienie o współpracy zawarte z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dotyczy realizacji wspólnych celów związanych z formułowaniem strategii rozwoju województwa pomorskiego i realizacją polityki jego rozwoju w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli.

Współpraca międzynarodowa

Ważną częścią działalności Instytutu Badań Edukacyjnych jest współpraca z zagranicą. IBE organizuje również konferencje i seminaria z udziałem zagranicznych ekspertów, a pracownicy Instytutu są gośćmi podobnych spotkań organizowanych przez ośrodki zagraniczne. Spotkania te służą wymianie doświadczeń i refleksji nad polityką i praktyką edukacyjną, a także projektowaniu i realizacji badań w obszarze oświaty.

Instytut jest członkiem licznych międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. College Board – jednej z najbardziej prestiżowych sieci współpracy w dziedzinie edukacji w USA, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizacji działającej od przeszło 50 lat jako niezależna sieć krajowych instytucji badawczych i rządowych agend, czy Euroclio (zrzesza nauczycieli oraz instytucje i organizacje związane z nauczaniem historii). IBE jest również instytucją ekspercką (mandated body) w ramach Inicjatywy Twinningowej (wsparcia instytucjonalnego dla objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa).

Umowy o współpracy

Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy

Umowa o współpracy między Uniwersytetem Technicznym w Monachium (TUM) a IBE została zawarta w październiku 2010 roku. Porozumienie zakłada współpracę w obszarze badań edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i dydaktyk szczegółowych, oraz szkolenia nauczycieli.

Współpraca może obejmować realizację wspólnych projektów, badania naukowe, a także organizację wydarzeń. Przykładem współpracy pomiędzy IBE i TUM jest zorganizowane w lutym 2012 r. seminarium „Co znaczy dobry nauczyciel: Jak mierzyć jakość pracy nauczyciela”, którego gościem był prof. Manfred Prenzel, dziekan TUM.

http://www.edu.tum.de/en/startseite/ 

OFSTED – Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills, Wielka Brytania  

Umowa pomiędzy OFSTED i Instytutem Badań Edukacyjnych została podpisana w październiku 2011 r. Instytut Badań Edukacyjnych jest zainteresowany udziałem w europejskich i ogólnoświatowych projektach badawczych w dziedzinie historii, jak również w tworzeniu narzędzi badawczych. Doświadczenia OFSTED mogą istotnie przyczynić się do zwiększenia kompetencji IBE w tych obszarach. 

Współpraca pomiędzy OFSTED i IBE obejmuje organizację wizyt studyjnych oraz realizację wspólnych projektów w dziedzinie historii, uwzględniających bogate historyczne dziedzictwo Polski i Wielkiej Brytanii. 

W ramach współpracy, w listopadzie 2011 r. Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował seminarium „Europejskie badania nad jakością edukacji szkolnej”. Jednym z zaproszonych ekspertów był przedstawiciel OFSTED, pan Michael Maddison. 

http://www.ofsted.gov.uk 

ACER – Australian Council for Educational Research, Australia  

W czerwcu 2012 roku podpisano protokół porozumienia (Memorandum of Understanding) z ACER. Współpraca obejmuje organizację wizyt studyjnych oraz wymianę informacji na temat wyników badań edukacyjnych w Polsce i w Australii.
http://www.acer.edu.au  

NUCEM – National Institute for Certified Educational Measurements, Słowacja  

Współpraca z NUCEM trwa od grudnia 2012 roku, kiedy podpisano wspólne porozumienie. Obydwa Instytuty wspierają współpracę swoich naukowców w dziedzinie pomiaru edukacyjnego. Współpraca obejmuje wymianę doświadczeń na temat pomiaru i systemów egzaminów zewnętrznych oraz wspólną organizację warsztatów i seminariów. 

W ramach współpracy zorganizowano wspólne warsztaty dotyczące systemu egzaminów zewnętrznych, metody EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) oraz porównywania wyników egzaminacyjnych.

http://www.nucem.sk/sk/ 

Członkostwo w organizacjach i instytucjach

College Board, Stany Zjednoczone

W 2010 r. Instytut Badań Edukacyjnych został członkiem College Board – jednej z najbardziej prestiżowych sieci współpracy w dziedzinie edukacji w USA dotyczącej szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych.
Członkostwo w College Board daje Instytutowi Badań Edukacyjnych możliwość zdobycia doświadczenia, wymiany idei i know-how z członkami sieci na całym świecie.

Celem College Board jest poprawa jakości edukacji i ułatwianie dostępu do edukacji wyższej. Sieć bierze udział w procesie rekrutacyjnym na wyższe uczelnie, zajmuje się doradzaniem studentom i programami stypendialnymi. Jest również zaangażowana w badania oraz podejmuje wysiłki na rzecz poprawy systemu edukacji.

College Board promuje wysokie standardy i sprawiedliwy dostęp do edukacji. Sposobem na osiągnięcie tych celów są programy skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, a także ułatwianie młodzieży dostępu do studiów poprzez zapewnienie stypendiów i wsparcia finansowego. College Board wspiera również społeczność edukacyjną, realizując badania, a także reprezentując interesy studentów, szkół i uczelni wyższych.

Na świecie College Board jest znana głównie jako instytucja nadzorująca wiele egzaminów zewnętrznych w szkołach ponadgimnazjalnych, zapewniając tym samym uczniom start do nauki na wyższym poziomie kształcenia. Egzaminy zewnętrzne nadzorowane przez College Board:

 • SAT – wystandaryzowany egzamin pozwalający na ocenę wiedzy i umiejętności uczniów szkół pondgimnazjalnych w trzech obszarach: czytanie ze zrozumieniem, matematyka i pisanie. Egzamin wprowadzony z inicjatywy College Board I realizowany pod nadzorem rady przez Educational Testing Service.
 • SAT Test Przedmiotowy (wcześniej znany jako SAT II) jest rozszerzeniem programu kursów SAT AP (ang. Advanced Placement) – przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na wyższym, uniwersyteckim poziomie.
 • CLEP (ang. College Level Examination Program) – system egzaminowania z przedmiotów na poziomie uniwersyteckim.

http://www.collegeboard.org/

IEA, Holandia

Polska reaktywowała swoje uczestnictwo w IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) poprzez przystąpienie IBE jako przedstawiciela Polski do tego stowarzyszenia.

IEA to organizacja działająca od przeszło 50 lat jako niezależna sieć krajowych instytucji badawczych i rządowych agend. Prowadzi przekrojowe badania dotyczące osiągnięć w edukacji, w tym ponad 30 badań porównawczych między krajami. IEA dysponuje badaniami międzynarodowymi dotyczącymi takich zagadnień jak matematyka, nauki przyrodnicze, czytanie, edukacja obywatelska, znajomość technologii Informacyjno- komunikacyjnych, kształcenie nauczycieli.

http://www.iea.nl/

EUROCLIO, Holandia

Mając na uwadze znaczenie historii w procesie kształcenia, w kwietniu 2012 r. Instytut Badań Edukacyjnych dołączył do Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Historii, które promuje odpowiedzialne i innowacyjne sposoby nauczania historii, oparte na dostrzeganiu wielu punktów widzenia, krytycznym myśleniu oraz wzajemnym szacunku.

Stowarzyszenie powstało w 1993 r. jako wsparcie dla sieci ponad 40 tys. nauczycieli historii w całej Europie, skupia ponad 70 instytucji i stowarzyszeń nauczycieli z ponad 40 krajów. Stowarzyszenie opowiada się za racjonalnym wykorzystaniem nauczania historii w celu budowania i pogłębiania społeczeństwa demokratycznego, a także za współpracą profesjonalistów z różnych krajów, społeczności i religii. Jego celem jest poprawa jakości edukacji historycznej i obywatelskiej przez tworzenie potencjału innowacyjnych narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli.

http://www.euroclio.eu 

KEYCONET, Belgia

IBE jest członkiem stowarzyszonym KeyCoNet (European Policy Network on Key Competences in School Education) od czerwca 2013 roku.

KeyCoNet jest europejską siecią organizacji badawczych, naukowych i edukacyjnych, której celem działania jest badanie i upowszechnianie kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej. W swoich pracach KeyCoNet koncentruje się na angażowaniu badaczy, praktyków i decydentów w dialog dotyczący wdrażania kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej na etapie kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

http://keyconet.eun.orghttp://keyconet.eun.org
http://keyconet.eun.org/project-results/case-studies/

Partnerstwo w projektach

EuropeAid

EuropeAid odpowiada za kształtowanie unijnej polityki rozwoju i za udzielanie pomocy krajom spoza Unii Europejskiej na całym świecie. Ściśle współpracuje z krajami sąsiedzkimi UE, Afryką, Karaibami i regionem Pacyfiku, Ameryką Łacińską i Azją. Celem jest niesienie pomocy rozwojowej w skuteczny, spójny i skoordynowany sposób.

W ramach funduszy unijnych na współpracę rozwojową EuropeAid IBE, jak partner instytucjonalny, współpracuje w czterech projektach:

 • Czarnogóra - Integration of Key Competences into the Education System of Montenegro (STEM)
 • Turcja - Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework Operation (TUYEP)
 • Multinational - Development education and awareness-raising (DEAR) support team (DEAR)
 • Kosovo - Support to basic and upper secondary education

KEEP

Celem międzynarodowego projektu KEEP (Key engaging educational practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following COVID-19 pandemic) jest pomoc w zmniejszeniu niedostatecznych osiągnięć szkolnych i niskiego zaangażowania w proces uczenia się wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w Europie, spowodowanych niemożnością fizycznego uczęszczania na zajęcia szkolne podczas pandemii koronowirusa.

Osiągnięciu tego celu ma służyć identyfikacja dobrych, sprawdzonych praktyk edukacyjnych, mających na celu utrzymanie więzi z uczniami i podtrzymanie motywacji do uczenia się w czasie nauki na odległość, które wypracowali nauczyciele różnych krajów UE podczas dwóch ostatnich lat szkolnych 2019/2021 i 2020/2021.

Poprzez realizację projektu KEEP cztery kraje europejskie będą ujawniać, badać, dzielić między sobą i dyskutować praktyki stosowane przez nauczycieli szkół średnich, którzy stoją przed wyzwaniami związanymi z cyfrową edukacją szkolną. Efektem będzie wzmocnienie rozwoju zawodowego i rozwijanie cyfrowych kompetencji pedagogicznych. Promowanie dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów między nauczycielami jest kluczowym elementem realizacji projektu KEEP.

ReferNet

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), działająca od 2002 roku. Jej celem jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w państwach członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii, w szczególności:

 • zbieranie informacji na temat roli, struktury i systemu zarządzania VET,
 • monitorowanie zmian i trendów w krajowej polityce w tym obszarze,
 • prowadzenie pogłębionych analiz wdrażania wytycznych UE w zakresie VET.

ReferNet wspiera także działalność CEDEFOP w upowszechnianiu informacji na temat VET w krajach będących członkami sieci. Zbierane przez ReferNet informacje wykorzystywane są w działalności CEDEFOP i w pracach Komisji Europejskiej.

Obecnie w sieci uczestniczy 30 instytucji ze wszystkich państw UE, Islandii i Norwegii. W Polsce rolę partnera sieci ReferNet od 2016 roku pełni Instytut Badań Edukacyjnych.

SIRIUS 2.0

SIRIUS to europejska sieć organizacji i instytucji zajmujących się tematyką kształcenia migrantów. Jej celem jest wsparcie rozwoju edukacji cudzoziemców w krajach członkowskich UE poprzez działania badawcze, wymianę doświadczeń oraz wspólne zaangażowanie w wypracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań.

Sieć ma charakter interdyscyplinarny – łączy badaczy, osoby tworzące polityki publiczne, a także praktyków działających w obszarze edukacji migrantów, jak również samych migrantów i uchodźców. Od końca 2017 roku członkowie sieci realizują finansowany z funduszy Komisji Europejskiej projekt o nazwie SIRIUS 2.0.

Validation of Transversal Skills Across Europe (TRANSVAL-EU)

Projekt międzynarodowy, realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji transwersalnych (przekrojowych). Działania w ramach projektu mają charakter policy experimentation i są koordynowane na poziomie ministerialnym.

W ramach TRANSVAL-EU zostanie opracowana rama kompetencji transwersalnych oraz narzędzia ich walidacji wraz z ofertą szkoleniową dla stosujących je praktyków. Rozwiązania te zostaną przetestowane w 5 krajach zgodnie z metodologią action research. Analiza porównawcza wyników uzyskanych w poszczególnych krajach będzie podstawą do stworzenia europejskich i krajowych rekomendacji dotyczących prowadzenia i wdrażania walidacji kompetencji transwersalnych. 

W polskim pilotażu działaniami zostaną objęci doradcy zawodowi (w szerokim rozumieniu) oraz osoby przeprowadzające walidację w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ewentualnie szkolnictwa wyższego.

Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe (EIPPEE), Wielka Brytania

Projekt EIPPEE polega na współpracy instytucji z całej Europy, których celem jest zwiększenie zrozumienia i wykorzystania wyników badań w praktyce i polityce edukacyjnej. Celem projektu jest sprawdzenie, w jakim stopniu wyniki badań w obszarze edukacji wpływają na podejmowanie decyzji w zakresie polityki edukacyjnej w całej Europie. W badaniach realizowanych przez EIPPEE uczestniczy wiele ministerstw, organizacji i osób pracujących w sektorze edukacji.

Obecnie strategicznym celem EIPPEE jest wspieranie zrównoważonego rozwoju infrastruktury i procesów umożliwiających wykorzystanie badań w praktyce i polityce edukacyjnej w Europie. EIPPEE koncentruje się z jednej strony na całych systemach, z drugiej, na ich poszczególnych komponentach – wynikach badań, przebiegu debaty i podejmowaniu decyzji przez odbiorców badań.

Instytut Badań Edukacyjnych bierze udział w drugiej fazie projektu.